مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سرمايه گذاري صبا تامين - نماد: صبا(سرمايه گذاري صبا تأمين)

دلایل اصلاح:با توجه به مشخص نبودن تاريخ روزنامه آگهي پذيره نويسي پيوست در اطلاعيه قبلي اطلاعيه جديد با پيوست اصلاح شده به حضور ايفاد مي گردد.
موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-083 مورخ 1399/06/05 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/06/22 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 15,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 45,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 30,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1399/07/02 لغایت تاریخ 1399/09/01  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
47001061316600پارسيانميدان آرژانتين
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد