مشخصات
امضا کنندگان: [ Mohsen Tayebi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد - نماد: قشير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/27 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  کارخانه واقع در استان خراسان شمالي،کيلومتر 15 جاده شيروان - بجنورد کارخانه قند شيروان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت مادرتخصصي مالي و سرمايه گذاري سينا20130 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي2168736621.54 %
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا3140000031.18 %
جمع5308937952.72 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مرتضي آهنگر سريزدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدالمجيد شواربي مقدم  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمد حسين صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن طيبي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي1983اصلینادر گيوچي زاده0043431641عضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت مالي و سرمايه گذاري سينا211900اصلیمجتبي معتمدي5829781956رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سينا356153اصلیمحسن طيبي2062861907عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان480658علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف
شرکت ره نگار خاور ميانه پارس429795علی البدلعضو هیئت مدیرهغیر موظف

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۶,۳۶۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۶۴,۵۴۱)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۶۴,۵۴۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۶۴,۵۴۱)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۳۸,۱۸۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۳۸,۱۸۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۳۸,۱۸۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۶۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱۰۰,۶۹۲
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد ، خراسان


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  0 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقی1983اصلی
شرکت مالي و سرمايه گذاري سيناحقوقی211900اصلی
شرکت مادر تخصصي گسترش صنايع غذايي سيناحقوقیسهامی خاص356153اصلی
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقی480658اصلی
شرکت ره نگار خاور ميانه پارسحقوقی429795اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
برنامه و بودجه شرکت براي سال مالي 1396 بر اساس فرمهاي بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي و اصلاحات انجام شده مورد تصويب قرار گرفت. معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي دوره مالي مورد گزارش انجام شده مورد تنفيذ مجمع قرار گرفت.