مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت سيمان داراب - نماد: ساراب

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-050 مورخ 1399/04/16  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/04/31  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 900,000 میلیون ریال به‌مبلغ 1,260,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 360000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1399/06/26 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد