مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت توليدي قند شيروان، قوچان و بجنورد - نماد: قشير
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
بازگشت به نامه شماره 1 مورخ 1399/05/14 سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر ارائه توضيحات در خصوص مغايرت اقلام صورتهاي مالي حسابرسي شده با صورتهاي مالي حسابرسي نشده به استحضار می رساند توضيحات لازم در فايل پيوست ارائه گرديده است.