icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صنعت نفت
سرمایه ثبت شده:
1,650,000
نماد:
ونفت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
232004
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1395/12/30 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1395/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري صنعت نفت

1. صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت (سهامي عام) شامل ترازنامه‌‎ها به تاريخ 30 اسفند ماه 1395 و صورت‌هاي سود و زيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت‌هاي توضيحي 1 تا 41 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي ياد شده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. مسئوليت اين موسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين موسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش‌هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش‌هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌ اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارايه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل‌هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌ بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌ شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيأت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارايه صورت‌هاي مالي است. اين موسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب‌ شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين موسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. وضع مطالبات گروه از شرکت‌هاي مهندسي و خدمات نفتکاو ژرف و ايستا بتن و آقاي هومن مقبل و اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن به ترتيب در يادداشت‌هاي 7-1-5، 9-1-5 و 1-13صورت‌هاي مالي توضيح داده شده است. با عنايت به مراتب مندرج در يادداشت‌هاي مذکور، از هرگونه آثار احتمالي ناشي از به وجود آمدن شرايطي که احيانا وصول مانده مطالبات گروه از اشخاص فوق که جمعا بالغ بر 229.881 ميليون ريال است را با مشکل مواجه نمايد، اطلاعي در دست نمي‌باشد

5. به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند 4، صورت‌هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه‌گذاري صنعت نفت (سهامي عام) در تاريخ 30 اسفندماه 1395 و عملکرد مالي و جريان‌هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي دهد.

6. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 6 الي 8 زير مشروط نشده است. 6- به موجب توضيحات مندرج در يادداشت‌هاي 2-35 تا 4-35 صورت‌هاي مالي، زيان ناشي از کاهش ارزش دارايي‌ها و مطالبات شرکت‌هاي گروه به مبلغ 103.625 ميليون ريال و طلب شرکت اصلي از شرکت‌هاي فرعي به مبلغ 138.900 ميليون ريال در حساب‌هاي سال 1395 منظور شده است. با توجه به اهميت مبالغ فوق و در رعايت صرفه و صلاح شرکت، ضروري است اقدامات در جريان در زمينه وصول مطالبات و بازيافت دارايي‌ها به ارزش واقعي آن‌ها مورد پيگيري موثرتر قرار گيرد.
7. مقابله و تطبيق حساب‌هاي في‌مابين با شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي، که به شرح مندرجات يادداشت 1-14 صورت‌هاي مالي، تامين کننده سوخت مورد نياز شرکت‌هاي هواپيمايي بوده و شرکت‌هاي هواپيمايي داخلي خريدار سوخت (موضوع يادداشت 1-1-5 صورت‌هاي مالي) حاکي از وجود اختلاف حساب در ارتباط با تهاتر مطالبات از شرکت‌هاي هواپيمايي داخلي با شرکت ملي پخش (موضوع يادداشت 3-1-14 صورت‌هاي مالي) و همچنين عدم پذيرش تغييرات نرخ سوخت از جانب شرکت‌هاي هواپيمايي بوده، که وضعيت نهايي حل و فصل آن هنوز مشخص نگرديده است.
8. به شرح توضيحات يادداشت 2-1-14 صورت‌هاي مالي، علي¬رغم انقضا مدت زمان قرارداد شرکت¬هاي پخش فرآورده¬هاي نفتي ايران در زمينه تامين و توزيع سوخت، وضعيت تمديد يا انعقاد قرارداد جديد آن با شرکت فرعي سوخت رساني و خدمات فرودگاهي اوج، هنوز مشخص نشده است.

9. مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، درخصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، مراعات نشده است.
10. 1به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 26 تير ماه 1395، تکاليفي براي هيات مديره تعيين گرديده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات انجام شده در خصوص بندهاي 4، 8 و 13 اين گزارش، به نتيجه قطعي منجر نشده است.
11. معاملات مندرج در يادداشت 3-39 صورت‌هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است در اين مورد، ضمن آن‌که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت‌ مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميم‌گيري رعايت گرديده، با در نظر گرفتن واقعيات موجود در خصوص معاملات في‌مابين شرکت‌هاي گروه، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين‌که معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي‌هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج در گزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال 1395 با اسناد و مدارک ارايه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نگرديده است.
13. عمليات شرکت از لحاظ رعايت ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسيدگي قرار گرفته و ملاحظه شده که مفاد مواد 7و 10دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص انتشار به موقع صورت‌هاي مالي تلفيقي و اصلي حسابرسي شده سالانه، گزارش هيأت مديره، صورت‌هاي مالي تلفيقي ميان دوره‌اي و ارائه صورت جلسه مجمع عمومي ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکت‌ها و انتشار پس از ابلاغ ثبت و همچنين ماده 5 دستورالعمل انضباطي در مورد پرداخت سود مصوب ظرف مهلت قانوني رعايت نشده است.
14. در ارتباط با چگونگي رعايت مفاد دستورالعمل کنترل‌هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به محدوديت‌هاي ذاتي کنترل‌هاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل‌هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين‌نامه‌ها و دستورالعمل‌هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست‌هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ملاحظه گرديده که موارد با اهميت قانون مذکور مراعات شده است.

31خرداد1396
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Farzad Shahdadfard [Sign]8004471396/04/04 17:10:09
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Fariborz Taheri [Sign]8005021396/04/04 17:12:26
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741396/04/04 17:14:36