icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی

EN
شرکت:
داروسازي امين
سرمایه ثبت شده:
1,350,000
نماد:
دامين
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
432335
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای تلفیقی 6 ماهه منتهی به 1399/06/31 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1399/12/30
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش بررسی اجمالی
به هیئت مدیره داروسازي امين

1. صورت وضعيت مالي مجموعه و شرکت داروسازي امين (سهامي عام) در تاريخ 31 شهريور ماه 1399و صورتهاي سود و زيان، تغييرات در حقوق مالکانه و جريان هاي نقدي آن براي دوره مالي مياني شش ماهه منتهي به تاريخ مزبور، همــراه با يادداشتهـاي توضيحي 1 تا 36 پيوست، مورد بررسي اجمالي اين مؤسسه قرار گرفته است. مسئوليت صورتهـاي مالي ميان ¬دوره¬اي با هيئت مديره شرکـت است و مسئوليـت اين مؤسسه، بيان نتيجـه گيري درباره صورتهـاي مالي ياد شده بر اساس بررسي اجمالي انجام شده مي باشد.

2. بررسي اجمالي اين مؤسسه بر اساس استاندارد بررسي اجمالي2410، انجام شده است. بررسي اجمالي اطلاعات مالي ميان¬دوره¬اي شامل پرس و جو، عمدتا از مسئولين امور مالي و حسابداري و به کارگيري روشهاي تحليلي و ساير روشهاي بررسي اجمالي است. دامنه بررسي اجمالي به مراتب محدودتر از حسابرسي صورتهاي مالي است و در نتيجه، اين موسسه نمي¬تواند اطمينان يابد از همه موضوعات مهمي که معمولا در حسابرسي قابل شناسايي است، آگاه مي¬شود و از اين رو، اظهارنظر حسابرسي ارائه نمي کند.

3. با عنايت به مندرجات يادداشت توضيحي 3-6-13، پيش پرداخت هاي سرمايه اي شامل مبلغ 6/2 ميليارد ريال مربوط به خريد ماشين بسته بندي دارو (کارتونينگ) از کشور ايتاليا به مبلغ 900ر387 يورو در سال 1395 به نرخ رسمي مي باشد که قسمت عمده آن ترخيص و به شرکت تحويل شده است. با توجه به مراتب فوق و عدم شناسائي بدهي شرکت بابت تتمه وجه ماشين مزبور، اعمال تعديلاتي از اين بابت در حسابها ضروري است، ليکن ضمن توجه به مبلغ 24 ميليارد ريال سپرده نزد بانک ملي از اين بابت و مدارک موجود مبني بر مطالبه مابقي وجه خريد مربوطه با نرخ ارز نيمايي توسط بانک ملي ايران و پيگيريهاي در جريان شرکت در اينخصوص، تعيين آثار مالي مربوطه بر صورت هاي مالي مورد گزارش ميسر نگرديده است.

4. بر اساس بررسي اجمالي انجام شده، به استثناي آثار مورد مندرج در بند 3، اين موسسه به مواردي که حاکي از عدم ارائه مطلوب صورتهاي مالي ياد شده در بالا، از تمام جنبه هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري باشد، برخورد نکرده است.

5. نتيجه گيري اين موسسه در خصوص مفاد بندهاي 5 و 6 ذيل تعديل نشده است: _ توجه استفاده کنندگان از صورتهاي مالي را به مفاد يادداشت هاي توضيحي 2-1-1-16 و 1-3-1-16 در رابطه با مبادله اسناد دريافتني (از شرکتهاي داروسازي کوثر (سهامدار عمده) و اکسير گستر اسپادانا) بمنظور اخذ تسهيلات خريد دين جلب مي نمايد.
6. همانطور که در يادداشت توضيحي 26 درج گرديده، بر اساس برگه هاي تشخيص صادره بابت ماليات عملکرد سال هاي 1396 و 1397 جمعا به مبلغ 104ر232 ميليون ريال از شرکت مطالبه شده که ضمن اعتراض به عمل آمده مبلغ 039ر194 ميليون ريال از اين بابت پرداخت و يا ذخيره در حسابها منظور شده است. همچنين ماليات عملکرد سال مالي قبل و دوره مورد بررسي بر اساس سود ابرازي در حسابها لحاظ شده است. با توجه به مراتب فوق، تعيين وضعيت قطعي ماليات عملکرد شرکت منوط به رسيدگي و اظهارنظر مسئولين ذيربط مي باشد.

7. مسئوليت ساير اطلاعات با هيئت مديره شرکت است. "ساير اطلاعات" شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. نتيجه گيري اين موسسه نسبت به صورتهاي مالي، در بر گيرنده نتيجه گيري نسبت به "ساير اطلاعات" نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي‌شود. در ارتباط با بررسي اجمالي صورتهاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه " ساير اطلاعات" به منظور شناسايي مغايرتهاي با اهميت آن با صورتهاي مالي يا با اطلاعات کسب شده از فرآيند بررسي اجمالي و يا تحريف هاي با اهميت است. در صورتيکه اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در "ساير اطلاعات" وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. در اين خصوص، همانطور که در بخش مباني اظهارنظر مشروط در بالا توضيح داده شده است، اين موسسه توجه استفاده کنندگان را به آثار مورد مندرج در بند 3 بر "ساير اطلاعات" جلب مي نمايد.

8. ضوابط و مقررات وضع شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص پرداخت سود مصوب مجمع عمومي ظرف مهلت قانوني رعايت نشده است.
9. دستورالعمل حاکميت شرکتي ابلاغيه 12 آبانماه 1397 سازمان بورس و اوراق بهادار توسط اين موسسه مورد بررسي قرار گرفته و در اين خصوص به استثناي ماده 42 در خصوص افشاي اطلاعات مرتبط با مديران شرکت در پايگاه اينترنتي و گزارش تفسيري مديريت، به موارد با اهميتي حاکي از عدم رعايت دستورالعمل مذکور برخورد نگرديده است.
10. اسناد واخواستي و سررسيد گذشته در تاريخ صورت وضعيت مالي، موضوع يادداشت توضيحي 1-1-16 مبلغ 108 ميليارد ريال (عمدتا مربوط به شرکت هاي پخش مکتاف، داروگستررازي و ارشيا داروي نوين ايرانيان) مي باشد که از اين بابت ذخيره اي به ميزان 90/1 ميليارد ريال در حسابها شناسايي گرديده است. با عنايت به مراتب فوق، اهميت ويژه تداوم پيگيريهاي شرکت جهت وصول مطالبات فوق را خاطرنشان مي سازد.

29آذر1399
موسسه حسابرسي و خدمات مديريت آزموده کاران
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزموده کاران Masoud Sourani [Sign]9118901399/09/30 16:46:49
شريک موسسه آزموده کاران Ali Asghar Farokh [Sign]8005921399/09/30 16:49:33
مدير موسسه آزموده کاران Masoud Bakhtiari Sojebalaghi [Sign]8001191399/09/30 16:52:06