مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی /تغییر در ترکیب اعضای هیئت مدیره/مدیر عامل شرکت گز سکه - نماد: غگز
معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل
بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1400/08/24  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1400/08/25 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مقطع تحصیلی رشته تحصیلی آیا در بیش از یک شرکت عضو موظف می باشد؟ آیا در بیش از 3 شرکت عضو غیر موظف می باشد؟
محمد گوهريانمحمد گوهريان1280324856فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیرخیر
مجتبي متقيمجتبي متقي1289251673فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفخیرخیر
نوين رهياب عصر تجارتنوين رهياب عصر تجارت14008040782فاقد نمایندهمحسن مرادي جزء4285555417رئیس هیئت مدیرهغیر موظفخیرخیر
سامان اميني زادهسامان اميني زاده3130988173فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیره موظفخیرخیر
عباس سعيديعباس سعيدي2249888868فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیره موظفخیرخیر


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مقطع
تحصیلی
رشته
تحصیلی
عباس سعيدي 2249888868