مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:بازرس علي البدل شرکت از موسسه حسابرسي ايران مشهود به موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود اصلاح گرديد .
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت ليزينگ ايرانيان - نماد: وايران(ذوايران)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/02/16 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/03/12 درمحل  تهران - خيابان اشرفي اصفهاني ،نبش پيامبر شرقي پلاک 70   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايراشخاص 565125845.65 %
شرکت تعاوني خاص کارکنان ايران خودرو10803011210.8 %
شرکت ايران خودرو34345730434.35 %
جمع50800000050.8 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  عبدالعلي صالحي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  اصغر قرباني عليکلايه  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مجتبي خورشيدي تطفي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  رضا سعيدي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
خاص کارکنان ايران خودرو10101914537اصلیمحمدرضا نورمحمدي0043876471عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيان10102757716اصلیعلي اصغر سرائي نيا1580711499رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي
گسترش سرمايه گذاري ايرانيان10102682835اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
خدمات مشاوره اي حامي ايرانيان10102950917اصلیمهدي عبداله زاده1550481479عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
تجارت حامي الکترونيک ايرانيان10103555852اصلیعلي صفري1552026809نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۰۶,۴۰۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۹۴,۹۰۲
تعدیلات سنواتی
(۱۳۳,۵۹۴)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶۱,۳۰۸
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱۶۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۹۸,۶۹۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۴۰۷,۷۱۲
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۴۰۷,۷۱۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۳۷۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۳۷,۷۱۲
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۵۰۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۳۷۰
سرمایه
۱,۰۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
خاص کارکنان ايران خودروحقوقیتعاونی10101914537اصلی
توسعه صنعت و گسترش خدمات ايرانيانحقوقیسهامی خاص10102757716اصلی
خدمات مشاوره اي حامي ايرانيانحقوقیسهامی خاص10102950917اصلی
تجارت حامي الکترونيک ايرانيانحقوقیسهامی خاص10103555852اصلی
مهر طريق ايرانيانحقوقیسهامی خاص10320365060اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 9,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,500 1,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
1-حق حضور رئيس کميته حسابرسي براي سال مالي منتهي به 29 اسفند 1399 بابت هر جلسه به مبلغ 8 ميليون ريال ناخالص تصويب و تعيين حق حضور ساير اعضاء به رئيس کميته تفويض گرديد 2-پرداخت سود مطابق برنامه زمان بندي پيشنهادي توسط هيئت مديره مورد تصويب قرار گرفت. 3-معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت به شرح يادداشت‌هاي توضيحي صورتهاي مالي مورد تصويب قرار گرفت.