مشخصات
امضا کنندگان: [ Sadegh Hagh Shoar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت ريل سير کوثر - نماد: حسير

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 14:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  تالار کردستان واقع در تهران، بزرگراه نيايش به سمت شرق، حدفاصل سئول و کردستان، شهرک فجر، سالن همايش هاي کردستان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران35526310.75 %
سيدرضا هاشمي236010005 %
سيد محمد هاشمي437447509.27 %
شرکت هرمز پرواز پارسيان(با مسئوليت محدود)9456102020.04 %
شرکت توسعه تجارت طلوع خليج فارس22156990546.96 %
جمع38702930682.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  ابوالقاسم سعيدي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سيد محمد هاشمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  حميد عزت آبادي پور  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد حسين هاشمي  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سيدمحمد هاشمي3070923836اصلیرئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
سيدرضا هاشمي3179870281اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
سيدحسين هاشمي3071062702اصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
حميد عزت آبادي پور3071159382اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت توسعه طلوع تجارت خليج فارس381027سهامی خاصاصلیابوالقاسم سعيدي4579440714نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۷۵,۵۲۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۴,۴۴۰)
تعدیلات سنواتی
۳۵,۷۲۱
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲۱,۲۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲۱,۲۸۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۹۶,۸۱۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۷۷۶)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۹۳,۰۳۴
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸,۰۲۱)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۸۵,۰۱۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۶۰
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۷
سرمایه
۴۷۱,۸۲۰
ژرف بين بهبود ارقام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آرمان آروين پارس  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
ابرار


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 10,000,000 10,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 240,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.