مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت توليد مواد اوليه داروئي البرز بالک - نماد: دبالک

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-94A-075 مورخ 1394/07/28  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/04/13  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 170,000 میلیون ریال به‌مبلغ 370,000 میلیون ریال ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 200000 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1398/11/16 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد