مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت سراميک هاي صنعتي اردکان - نماد: کسرا
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از شرکت بورس اوراق بهادار تهران مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند اطلاعات درخواستي به پيوست جهت استحضار خدمتتان ارائه مي گردد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.