مشخصات
امضا کنندگان: [ Seyed Javad Kazemi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت پتروشيمي فجر - نماد: بفجر

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/03/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1396/03/29 درمحل  تهران ، سعادت آباد، ميدان شهيد حسن طهراني مقدم ( کاج) ، پشت مسجد جامع الرسول(ص) ، خيابان نهم ، پلاک 14 ، مرکز همايش هاي بين المللي نيايش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت پتروشيمي بندرامام ( سهامي خاص)10000 %
شرکت پتروشيمي مبين ( سهامي عام )10000 %
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي ( سهامي خاص)10000 %
شرکت سرمايه گذاري مدبران اقتصاد ( سهامي خاص)359509490.55 %
شرکتهاي سرمايه گذار استاني سهام عدالت ( 30 شرکت)194999998730 %
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس ( سهامي عام )393643862760.56 %
جمع592239256391.11 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي نيازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محسن علم بيگي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مرتضي رحيميان سراي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا شميم  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس89243سهامی عاماصلیعليرضا شميم2002788928نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس مهندسي برق
شرکت پتروشيمي مبين 837سهامی عاماصلیسيد جواد کاظمي2062228880عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس مديريت مالي
شرکت مديريت توسعه صنايع پتروشيمي 89247سهامی خاصاصلیعلي اصغر فلاح 5809554751عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي برق قدرت
شرکت پتروشيمي بندرامام6301سهامی خاصاصلیرضا مهدي نژاد خسروي1379037761عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس مهندسي شيمي
شرکت سرمايه گذاري عدالت استان مازندارن7042سهامی عاماصلیمحمد کرماني0650406321رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري تخصصي منابع انساني

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۶,۴۰۳,۹۹۹
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۶,۷۱۱,۷۲۳
تعدیلات سنواتی
(۸۱,۵۴۱)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۶,۶۳۰,۱۸۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۲,۵۰۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۴,۰۰۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۱۳۰,۱۸۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۵۳۴,۱۸۱
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳۲۰,۲۰۰)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۲۱۳,۹۸۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۴,۸۷۵,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۳۳۸,۹۸۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۸۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۷۵۰
سرمایه
۶,۵۰۰,۰۰۰
حافظ گام  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آزموده کاران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 14,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 3,500 3,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
...