مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت داده گستر عصر نوين - نماد: هاي وب

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-99A-181 مورخ 1399/10/02  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1399/11/30  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 4,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 8,340,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 2034653 میلیون ریال ، از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 2305347 میلیون ریال و ) در تاریخ 1399/12/27 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد