مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت بين المللي محصولات پارس - نماد: شپارس
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند به دليل اينکه محصولات شرکت انواع پاک کننده و شوينده مي باشد، شيوع ويروس کرونا آثار منفي بر ميزان و حجم فروش شرکت نداشته است. همچنين هزينه هاي انجام شده جهت پيشگيري از شيوع ويروس کرونا و اثر تاخير در روند تامين مواد اوليه به دليل فقدان ارز حاصل از صادرات از جمله آثار منفي مي باشد که آثار سود و زياني آن در ماه هاي آتي نمايان خواهد شد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.