مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت سيمان شاهرود - نماد: سرود
موضوع: تمدید مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/12/26 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 450,000 میلیون ریال به‌مبلغ 810,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 360,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1396/03/14 لغایت تاریخ 1396/04/12  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
7437533487ملتشهيد صدوقي (شاهرود)
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Reza Bazavi Bidestani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد