مشخصات
امضا کنندگان: [ Alireza Barghi [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت داروپخش - نماد: وپخش

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/17 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1396/04/31 درمحل  شرکت کارخانجات داروپخش واقع درکيلومتر18 اتوبان تهران -کرج خيابان داروپخش   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرين ( کمتر از 5 درصد )124032891.48 %
صندوق سرمايه گذاري مشترک آتيه نوين448000005.33 %
شرکت سرمايه گذاري ملي ايران13428369115.99 %
شرکت سرمايه گذاري دارويي تامين58252135369.35 %
جمع774008333129 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  دکتر محمدرضا شانه ساز پورشوشتري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  علي اصغري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدحسين ملک  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  فرشاد ملک وند فرد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري ملي ايران23206سهامی عاماصلیمحمدعلي وطني4569625495نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفبانکداري
داروسازي اکسير54844سهامی عاماصلیفرشاد ملک وند فرد0047202807عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي حسابداري
سرمايه گذاري صباتامين147960سهامی عاماصلیعلي اصغري1601039409عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد حسابداري
سرمايه گذاري دارويي تامين212898سهامی عاماصلیمحمدرضا شانه ساز پورشوشتري0043940153رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکتري داروسازي
کارخانجات دارو پخش139281سهامی عاماصلیسيدفرشاد فاطمي اردستاني1288009631عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکتري اقتصاد

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱,۵۰۵,۵۸۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۲,۵۵۲,۹۲۶
تعدیلات سنواتی
(۱,۸۶۵)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۲,۵۵۱,۰۶۱
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۱,۴۱۰,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
(۲۴۰,۰۰۰)
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۹۰۱,۰۶۱
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲,۴۰۶,۶۴۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲,۴۰۶,۶۴۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱,۲۱۸,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱,۱۸۸,۶۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۷۹۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱,۴۵۰
سرمایه
۸۴۰,۰۰۰
سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   سازمان حسابرسي  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به‌شرح زیر به مدت  2 سال انتخاب گردیدند.
 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري ملي ايرانحقوقیسهامی عام23206اصلی
داروسازي اکسيرحقوقیسهامی عام54844اصلی
سرمايه گذاري صباتامينحقوقیسهامی عام147960اصلی
سرمايه گذاري دارويي تامينحقوقیسهامی عام212898اصلی
کارخانجات دارو پخشحقوقیسهامی عام139281اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,500,000 18,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 2,500 2,500 به صورت ناخالص
سایر موارد:
سايرمواردي که درصلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد.