مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات پارس الکتريک - نماد: لپارس

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/31  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1398/11/29 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامينشرکت سرمايه گذاري صنايع عمومي تامين217159احسان وحيدي فرداحسان وحيدي فرد0071546979عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت کارخانجات لوازم خانگي پارسشرکت کارخانجات لوازم خانگي پارس21482محمد جليليانمحمد جليليان6419700612نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت سرمايه گذاري هامون شمالشرکت سرمايه گذاري هامون شمال256038بيت اله رضائيبيت اله رضائي5669067827رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت خدمات پارسشرکت خدمات پارس25670سعيد اله بداشتيسعيد اله بداشتي0071681681عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
شرکت مهندسي و بازرگاني پارسشرکت مهندسي و بازرگاني پارس23580غلامرضا محمدي خجسته نژادپيمان تحقيقي4132451364عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد