icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
خدمات حفاري صنايع نفت
سرمایه ثبت شده:
230,000
نماد:
ونفت13
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1397/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت نشده نزد سازمان
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد


گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام خدمات حفاري صنايع نفت

1. 1- صورتهاي مالي شرکت خدمات حفاري صنايع نفت (سهامي خاص) شامل ترازنامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 29 توسط اين مؤسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي يادشده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است. انتخاب روشهاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود، و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورتهاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر نسبت به صورتهاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4-به نظر اين مؤسسه ، صورتهاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي شرکت خدمات حفاري صنايع نفت (سهامي خاص) در تاريخ 29 اسفند ماه 1397 و عملکرد مالي و جريانهاي نقدي آن را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه‌هاي با‌اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي‌دهد.

5. 5- همانگونه که در سرفصل هاي موجودي مواد و کالا و دارايي هاي ثابت مشهود به ترتيب موضوع يادداشتهاي 6 و 10 صورتهاي مالي منعکس گرديده , مبلغ 26.269 ميليون ريال از دارايي هاي فوق مربوط به مواد مصرفي، ابزارآلات و تجهيزات عمليات مغزي گيري بوده که بدليل عدم وجود بازار مناسب در سال هاي اخير براي ارائه خدمات مغزه گيري، بلا استفاده و راکد گرديده و پيگيري هاي انجام شده جهت فروش دارايي هاي فوق نيز تاکنون به نتيجه نرسيده است. هر چند ارزش دارايي هاي فوق توسط کارشناسان شرکت مورد ارزيابي قرار گرفته و بر اين اساس لزومي به ايجاد ذخيره کاهش ارزش وجود نداشته است، وليکن توجه مجمع عمومي محترم را به هزينه ها و خطرات ناشي از نگهداري دارايي هاي فوق به عنوان بخشي از دارايي هاي شرکت جلب مي نمايد.
6. 6-همانگونه که در سرفصل هاي موجودي مواد و کالا و دارايي هاي ثابت مشهود به ترتيب موضوع يادداشت هاي 6 و 10 صورتهاي مالي مجموعا به مبلغ 114.492 ميليون ريال کسري پوشش بيمه اي در تاريخ ترازنامه در مقابل خطرات احتمالي وجود دارد.
7. 7-همانگونه که در صورتهاي مالي منعکس گرديده شرکت در سال هاي اخير نتوانسته در راستاي فعاليت خود قراردادهاي کاري مناسبي منعقد نمايد و اين امر علاوه بر کاهش شديد درآمدها , منجر به زيان ده شدن عملکرد شرکت گرديده است. بديهي است ادامه شرايط موجود تداوم فعاليت شرکت را با ابهام روبرو خواهد نمود. لذا توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به لزوم تعيين راه کارها و اتخاذ تصميم به جهت برون رفت از شرايط موجود جلب مي نمايد. اظهارنظر اين موسسه در اثر مفاد بندهاي 5 الي 7 فوق تعديل نگرديده است.

8. 8-تا تاريخ تنظيم اين گزارش اسناد مالکيت زمين و سوله شرکت واقع در شهرک صنعتي اهواز که در سال 1394 بصورت وکالتي خريداري شده به نام شرکت منتقل نگرديده است.
9. 9-مفاد ماده 106 اصلاحيه قانون تجارت، مبني بر ارسال يک نسخه از صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 22/02/1397 و همچنين مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده مورخ 03/09/1397 که متضمن انتخاب مديران است، به مرجع ثبت شرکت ها، رعايت نگرديده است.
10. 10-معاملات مندرج در يادداشت 28 صورتهاي مالي به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است. در مورد معاملات مذکور، مفاد ماده فوق مبني بر عدم شرکت مدير ذينفع در رأي گيري و گزارش به بازرس قانوني رعايت شده است، به نظر اين موسسه معاملات مذکور در چهارچوب روابط في مابين انجام شده و تصويب آن با مجمع عمومي صاحبان سهام مي باشد.
11. 11-مفاد ماده 142 لايحه اصلاحي قانون تجارت مصوب 1347 در خصوص اجراي مصوبات و تکاليف مجمع عمومي عادي ساليانه مورخ 22/02/1397 در مواردي از جمله پيگيري و تعيين تکليف مطالبات سنواتي و اقلام راکد موجودي مواد و کالا , تهيه گزارشي از اقدامات انجام شده در زمينه بيمه و ماليات عملکرد و تهيه و ارائه گزارشي در خصوص توجيه اقتصادي ادامه فعاليت شرکت و نيز اقدام در خصوص توسعه کسب و کار ، برنامه درآمدزايي و مديريت هزينه هاي شرکت و همچنين راه هاي تامين مالي خارج از سهامداران ، اقدامات انجام شده به نتيجه نهايي نرسيده است
12. 12-گزارش هيئت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت، موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت، که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگيهاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مندرج در گزارش مذکور با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيئت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13-در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه و دستورالعمل هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به موارد بااهميتي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات ياد شده برخورد نکرده است.

31فروردین1398
آرمان آروين پارس
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آرمان آروين پارس Mahmood Rajaee [Sign]8312661398/03/11 15:24:04
شريک موسسه آرمان آروين پارس Jahangir Zolfaghari [Sign]8312911398/03/11 15:28:08
مدير موسسه آرمان آروين پارس Ali Asghar Moslemi [Sign]8007311398/03/11 15:36:27