مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29شرکت پتروشيمي اصفهان - نماد: شصفها

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام شرکت، بر اساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/06/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی فوق العاده راُس ساعت 16:00 روز چهار شنبه مورخ 1397/06/21 درمحل شرکت به آدرس اصفهان-کيلومتر 5 بزرگراه آزادگان-بلوار اختصاصي پتروشيمي اصفهان-شرکت پتروشيمي اصفهان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  

ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري اهداف42235501.41 %
شرکت سهامي بيمه ايران46524201.55 %
شرکت فولاد ماهان سپاهان58288681.94 %
شرکت سرمايه گذاري بهمن72832232.43 %
مرجان عتيقه چيان163522895.45 %
ساير سهامداران168548485.62 %
زهرا عموچي فروشاني180668426.02 %
صندوق بازنشستگي کشوري6679305422.26 %
شرکت صنايع خودرو سازي ماهور اسپادانا10302617434.34 %
جمع24308126881.03 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد افتخاري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  عبدعلي ارندي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدمهدي انتشاري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدنادر خمجاني  به‌عنوان منشی مجمع .


ر- تصمیمات متخذه در رابطه با دستور جلسه :
تطابق اساسنامه شرکت با نمونه اساسنامه سازمان بورس تصویب شد

سایر موارد
توضیحات:
مورد خاصي در جلسه مجمع مطرح نگرديد.