مشخصات
آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت کارخانجات مخابراتي ايران - نماد: لکما
موضوع: آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30  


الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
از کلیه سهامداران ، وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین نماینده یا نمایندگان اشخاص حقوقی دعوت میگردد تا در جلسه مجمع عمومی این شرکت که در ساعت 11:00 روز پنج شنبه مورخ 1396/04/22 درمحل دفتر مرکزي و کارخانه واقع در شيراز کيلومتر 2 بلوار مدرس برگزار میگردد حضور بهم رسانند.

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30
توضیحات:
 
امضا کنندگان: [ Mohammad Mehdi Hossein Pour [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد