مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت کارخانجات کمک فنر ايندامين سايپا - نماد: خکمک

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/03/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز یکشنبه مورخ 1397/04/10 درمحل  کيلومتر 9 جاده مخصوص کرج،شرکت پارس خودرو،سالن رمضان   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران32099141 %
شرکت ايراني توليد اتومبيل سايپا(سهامي عام)20420537363.64 %
جمع20741528764.64 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  يوسف نديلي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  کامران کريمي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا بياتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مسعود پيش بين  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
مرکزتحقيقات نوآوري سايپا100331اصلیمجيد محسني مجد1282908847نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت سايپا11331اصلیمحمد ابراهيم تقوي2259621899عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت بازرگاني سايپا يدک89295اصلیداريوش گل محمدي0620039094رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت سرمايه گذاري و توسعه صنعتي نيوان ابتکار142220اصلیعليرضا وظيفه1930659334عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت گروه سرمايه گذاري سايپا10346اصلیحسين شهرياري5309850562عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۵,۶۱۸
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۱۳۳,۵۲۰)
تعدیلات سنواتی
(۶,۵۱۹)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۴۰,۰۳۹)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۴۰,۰۳۹)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۲۴,۴۲۱)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۲۴,۴۲۱)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۲۴,۴۲۱)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۴۹
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۳۲۰,۸۵۷
آزمون پرداز ايران مشهود  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   آبتين روش آريا  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 6,000,000 7,500,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ندارد