مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1396/12/29 شرکت واسپاري ملت - نماد: ولملت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/02/11 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1397/02/22 درمحل  مرکز مطالعات بهره وري و منابع انساني سازمان مديريت صنعتي به نشاني: تهران - خيابان ايران شناسي - خيابان نهم - پلاک 6   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1396/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت10000 %
بهسازان ملت8000000.1 %
چاپ بانک ملت8000000.1 %
ساختماني بانک ملت8000000.1 %
بهساز مشارکتهاي ملت80000001 %
ساير131552421.64 %
مديريت سرمايه آتيه خواهان8000000010 %
بيمه ما8000000010 %
گروه مالي ملت53920852667.4 %
جمع72276476890.35 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  محمدباقر اکرم  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حميد مقيم زاده  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا امامي نائيني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  ميرفيض فلاح  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
گروه مالي ملت239406اصلیرحيم طاهري2249683131رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
مديريت سرمايه آتيه خواهان387808اصلیتيمور غفاري1699546630عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
بهسازان ملت110631اصلیمحمدباقر اکرم4569311921نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سرمايه گذاري توسعه معين ملت385603اصلیمحمدمصطفي دعاگويي3071216688عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
بيمه ما407563اصلیميرفيض فلاح2720750484عضو هیئت مدیرهموظفدکترا

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1396/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1396/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۱,۷۶۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۱۸,۶۳۱
تعدیلات سنواتی
(۶۹,۹۳۶)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۴۸,۶۹۵
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۸,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۴۰,۶۹۵
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۰۲,۴۵۹
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۸,۰۸۸)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۹۴,۳۷۱
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۸۰,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۱۴,۳۷۱
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۰۲
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۰۰
سرمایه
۸۰۰,۰۰۰
بهمند  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   فاطر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات ، دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 12,000,000 12,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 2,400 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مورد ندارد