مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت کشتيراني آريا - نماد: حاريا
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 660025در تاریخ 1399/05/08 به استحضار می رساند پاسخ مربوط به موارد مورد نظر طي نامه پيوست جهت استحضار ار سال مي گردد.