مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/06/31 شرکت صنايع پتروشيمي تخت جمشيد - نماد: شجم

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1399/06/12 درمحل  بزرگراه آفريقا نبش خيابان نهم گاندي شماره 38 طبقه 8   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
عبدالحسين کريمي 1217367642.71 %
ساير(اشخاص حقيقي)2524472425.61 %
سيد محمدعلي فاطمي45753359610.17 %
شرکت هونام مهر پارس 65871469914.64 %
شرکت پي آي تي 105047076323.34 %
شرکت طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي167810861037.29 %
جمع421901167493.76 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد رضا حسيني نودهي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  نادر کاشاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا مهرصادقي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صمد کارگر  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
عبدالحسين کريمي1881319091اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيمي10101336369اصلیابراهيم ضيائي2062899866رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
سيدمحمدعلي فاطمي2559167883اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
گروه تخصصي هونام مهر پارس14003680325اصلیعلي تن پوشان0074327119عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
پي آي تي کيش14003433639اصلینادر کاشاني1819086933نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
برای باقیمانده مدت تصدی قانونی انتخاب گردید

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
طراحي مهندسي و تامين قطعات و مواد شيميايي صنايع پتروشيميحقوقیسهامی خاص10101336369اصلی
سيدمحمدعلي فاطميحقیقی2559167883اصلی
گروه تخصصي هونام مهر پارسحقوقیسهامی خاص14003680325اصلی
پي آي تي کيشحقوقیسهامی خاص14003433639اصلی
آپادانا پترو بازرگانحقوقیسهامی خاص10320313163اصلی


سایر موارد: