مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت معادن بافق - نماد: کبافق

موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-087 مورخ 1398/10/07  بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/10/30  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 202,500 میلیون ریال به‌مبلغ 1,215,000 میلیون ریال ( از محل سود انباشته مبلغ 1012500 میلیون ریال ، ) در تاریخ 1398/11/16 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد