مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت حفاري شمال - نماد: حفاري
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو گزارش منتشر شده در پایگاه خبری سامانه کدال مبنی بر تاثير شيوع ويروس کرونا بر فعاليت شرکت به استحضار می رساند پيرو نامه شماره 628110 مورخ 1399/02/09 به استحضار مي رساند با توجه به دستورالعمل وزارت بهداشت مبني بر ايجاد فاصله گذاري اجتماعي و توقف فعاليت هاي پر خطر اين شرکت نيز به جهت رعايت سلامت و بهداشت فردي کارکنان با توصيه کارفرمايان خود اقدام به توقف فعاليت برخي از دکلهاي خود (دکلهاي 114،115،116))نمود که باتوجه به توقف ياد شده طبق مفاد قراردادهاي في مابين موضوع پرداخت کارکرد دوره مذکور به عنوان فورس ماژور و يا در حال انتظار در حال بررسي بوده که نهايتاً در گزارش فعاليت ماهانه فروردين ماه لحاظ و افشا خواهد گرديد.
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.