تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری (صندوق سرمايه گذاري اختصاصي بازارگرداني انديشه زرين پاسارگاد)
مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری

باز/بسته کردن همه بستن همه
زمان و محل برگزاری مجمع صندوق سرمایه‌گذاری

پیرو آگهی منتشر شده در سامانه کدال در تاریخ 1399/03/06 در خصوص دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری راس ساعت 11:00 مورخ 1399/03/10 در محل صندوق با حضور 100   درصد از دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رأی,نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار,نماینده متولی,حسابرس صندوق برگزار گردید و درخصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود.

دستور جلسه
  • تصمیم گیری در خصوص تصویب تغییرات در اساسنامه صندوق
  • تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
حاضرین در جلسه مجمع صندوق
اسامی دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیتعداد واحدهای سرمایه گذاری دارای حق راًیدرصد مالکیت
بانک پاسارگاد 39,000 97.5
شرکت سرمایه گذاری پارس آریان 200 0.5
گروه ارزش آفرینان پاسارگاد 200 0.5
شرکت مشاور سرمایه گذاری ارزش پرداز آریان 200 0.5
کارگزاری بانک پاسارگاد 400 1
جمع40,000100.00
اعضای هیئت رئیسه
بر اساس رای گیری به عمل آمده در جلسه مجمع، اعضای هیئت رئیسه به شرح ذیل انتخاب گردیدند:
آقای/خانم زهرا کوچکی (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان رئیس مجمع
آقای/خانم خاطره پهلوان (نماینده متولی صندوق) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم علیرضا وادی دار (نماینده دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان ناظر مجمع
آقای/خانم احمد پویان فر (دارندگان واحدهای سرمایه گذاری دارای حق رای) به عنوان منشی مجمع
ارکان صندوق
آخرین ارکان صندوق در سال مالی مورد گزارش به شرح ذیل بوده است:
سمت رکننام رکنشناسه ملی
ضامن نقدشوندگی صندوق بانك پاسارگاد 10102946956
حسابرس صندوق حسابرسي رايمند و همكاران 10100505999
مدیر صندوق مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 10320481822
متولی صندوق حسابرسي شاخص انديشان حسابداران رسمي 10100573323
تصمیمات مجمع
باز/بسته کردن همه بستن همه
تصویب تغییرات لازم در اساسنامه صندوق
تغییرات اساسنامه به شرح ذیل تصویب :
مادهشماره بندتبصرهموضوعجزئیاتتوضیحات (متن مصوبه عیناً درج شود)
   کل اساسنامه
  • --
ساختار صندوق از " دراوراق بهادار با درآمدثابت" به "اختصاصی بازارگردانی" تغییر یافت.
تصمیم گیری در خصوص تعیین یا تغییر ارکان صندوق
ارکان صندوق به شرح ذیل تعیین گردید:
سمت رکننام رکنشناسه ملینام نمایندهکد ملی نمایندهوضعیت عضویت
ضامن نقدشوندگی صندوق بانك پاسارگاد 10102946956 زهرا کوچکی 2559740656 ابقا
حسابرس صندوق حسابرسي رايمند و همكاران 10100505999 مجید محمدی 3934333524 ابقا
مدیر صندوق مشاور سرمايه گذاري ارزش پرداز آريان 10320481822 احمد پویان فر 2939788601 ابقا
متولی صندوق حسابرسي شاخص انديشان حسابداران رسمي 10100573323 سعید رضایی 0077674847 ابقا
مجمع به آقا/خانم سحر پویان فر با حق توکیل به غیر وکالت داد تا نسبت به ثبت این صورتجلسه نزد اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اقدام نماید.