مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي ناب - نماد: غناب

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/29 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 09:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/31 درمحل  تهرانپارس خيابان شهيد رضا ميوه ، خيابان شهيد عليرضا ناهيدي(جشنواره ) پلاک 9   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سايرسهامداران 75470.04 %
شرکت سرمايه گذاري صنعتي ملي ايران 19637239.82 %
موسسه خيريه عاطفه 236958411.85 %
شرکت سرمايه گذاري خانه هاي بهتر703138735.16 %
حسين مصلح نيا720140036.01 %
جمع1857364192.87 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  حسين مصلح نيا  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  داود بابايي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عبدالکريم پهلواني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي شيرواني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
حسين مصلح نيا2291137549اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظف
مؤسسه خيريه عاطفه10860168463موسسه غیر تجاریاصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس
مؤسسه قرآني تفسير جوان10860142820اصلیعبدالکريم پهلواني4569238459نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
نگين داران نور10800016357سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهموظفديپلم
سرمايه گذاري خانه هاي بهتر10102381698سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهموظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۲۷۱,۸۱۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۰
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۰
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۰
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۲۷۱,۸۱۰
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۲۷۱,۸۱۰
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۲۷۱,۸۱۰
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱۳,۵۹۱
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۰,۰۰۰
شراکت  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هشيار بهمند  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
کارو کارگر


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
عبدالکريم پهلوانيحقیقی4569238459اصلی
مؤسسه خيريه عاطفهحقوقیموسسه غیر تجاری10860168463اصلی
مؤسسه قرآني تفسير جوانحقوقیموسسه غیر تجاری10860142820اصلی
نگين داران نورحقوقیسهامی خاص10800016357اصلی
سرمايه گذاري خانه هاي بهترحقوقیسهامی خاص10102381698اصلی
حسين عزيزي پرنقحقیقی0057553823علی‌البدل
محمود اعتداديحقیقی0054309808علی‌البدل


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,000,000 5,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مواردي که تصميم گيري راجع به آن در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه باشد