مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت فولاد کاوه جنوب کيش - نماد: کاوه
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
بازگشت به نامه واصله از سازمان بورس و اوراق بهادار مبنی بر لزوم رعایت ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان (پیوست 1) به استحضار می رساند درخصوص پوشش 84 درصدي مبلغ فروش طي 9 ماهه نسبت به آخرين برآورد اعلامي، با توجه به افزايش راندمان توليد و فروش اين شرکت و همچنين افزايش نرخ جهاني شمش و نرخ ارز در سامانه نيما، مبلغ فروش شرکت فولاد کاوه جنوب کيش (سهامي عام) تا پايان سال مالي 1398 معادل 50,292,066 ميليون ريال برآورد مي گردد
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.