مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:احتراماً به علت عدم درج اطلاعات ساير نمايندگان حقيقي اطلاعيه اصلاح گرديد مراتب جهت هرگونه بهره برداري لازم به حضور ايفاد مي گردد.
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت سيمان شرق - نماد: سشرق

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت


بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1398/09/17  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1399/05/22 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
توسعه سرمايه وصنعت غدير توسعه سرمايه وصنعت غدير 135658علي نوريعلي نوري0062427385عضو هیئت مدیرهغیر موظف فوق ليسانس
سيمان کردستانسيمان کردستان188محمد رضا اوليمحمد رضا اولي0943353211عضو هیئت مدیرهموظفدکترا
سرمايه گذاري دي سرمايه گذاري دي 267169محمدمهدي ابراهيميمحمدمهدي ابراهيمي6439932047عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
سيمان سپاهان سيمان سپاهان 14617حسن خوش پورحسن خوش پور0045595577رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
سرمايه گذاري آذرسرمايه گذاري آذر266167سعيد باغشاهيحميد رضا اميني0938664913عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس