مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کارخانجات پنبه ودانه هاي روغني خراسان - نماد: غدانه

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/تغییر مدیرعامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1397/04/30  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1397/05/01 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده جدید عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
سازمان اقتصادي کوثرسازمان اقتصادي کوثر14006852814فاقد نمایندهعلي عمارلو1062206691نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد مديريت بازاريابي
توسعه صنايع و معادن کوثرتوسعه صنايع و معادن کوثر10101108480فاقد نمایندهحسين کرد1063546303عضو هیئت مدیرهموظفکارشناس حسابداري
سرمايه گذاري کشاورزي کوثرسرمايه گذاري کشاورزي کوثر10100931903فاقد نمایندهابوالفضل بوژمهراني1064055737رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد صنايع غذايي


مشخصات مدیرعامل:
نام مدیرعامل کد ملی مدرک تحصیلی
ابوالفضل بوژمهراني