مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت ليزينگ آريادانا - نماد: ولانا
موضوع: شفاف سازی در خصوص نوسان قیمت سهام
به استناد ماده 12 مکرر 1 دستورالعمل اجرایی نحوه انجام معاملات در فرابورس ایران به اطلاع می رساند از تاریخ گزارشگری قبلی (صورت های مالی و گزارش تفسیری مدیریت دوره مالی 12/9/6/3 ماهه منتهی به 1397/09/30 ) تا مقطع فعلی تغییر با اهمیتی در وضعیت مالی یا عملکرد شرکت رخ نداده است. احتراما" با عنايت به رعايت مواد دستورالعمل اجرايي نحوه انجام معاملات در فرابورس ايران به اطلاع مي رساند از تاريخ گزارشگري قبلي ( صورتهاي مالي و گزارش تفسيري مديريت دوره مالي منتهي به 30/09/97 ) تا مقطع فعلي ، تغيير با اهميتي در وضعيت مالي يا عملکرد شرکت رخ نداده است و در سال مالي جديد تا کنون تعداد 14 خودرو به فروش رفته است. شايان ذکر است در تاريخ هاي 12/04/98 ، 29/07/97 ، 08/07/97 و 16/01/97 نيز اطلاعيه شفاف سازي در خصوص نوسان قيمت سهام توسط شرکت صادر شده است . در پايان ، اين شرکت وظيفه خود مي داند که با اطلاع رساني و افشاي عملکرد واقعي خود ، به استفاده کنندگان اطلاعات کمک نموده تا در انجام معاملات خود با آگاهي ، تصميمات لازم را انخاذ نمايند و با جوسازي و ايجاد التهاب سفته بازان ، اقدام به انجام معامله اي که منجر به تحمل زيان و از دست دادن سرمايه ميشود ، ننمايند .

بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.