مشخصات
مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت گروه صنعتي پاکشو - نماد: پاکشو

موضوع: مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه به شماره مجوز DPM-IOP-98A-106 مورخ 1398/11/15 و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1398/11/27 و صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 1398/12/24 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 2,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 4,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 2,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1398/12/28 لغایت تاریخ 1399/02/27  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
0216020803007صادرات ايراننبش فجر
 
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد