مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت کشت و صنعت شريف آباد - نماد: زشريف
موضوع: شفاف سازی در خصوص شایعه، خبر یا گزارش منتشر شده
به استناد ماده 2 مکرر 3 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان به اطلاع مي‌رساند پیرو اخبار منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اثرات ناشي از ويروس کرونا بر فعاليت شرکت به استحضار می رساند اثرات ناشي از ويروس کرونا بر فعاليت شرکت بشرح پيوست اعلام م مي گردد
بدیهی است در صورت وقوع هرگونه رویداد با اهمیت، مراتب مطابق مفاد ماده 13 دستورالعمل اجرایی افشای اطلاعات شرکت های ثبت شده نزد سازمان افشا می شود.