icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
سرمايه گذاري صنعت نفت
سرمایه ثبت شده:
1,650,000
نماد:
ونفت
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
232004
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل
به مجمع عمومی صاحبان سهام سرمايه گذاري صنعت نفت

1. 1-صورت‌هاي مالي تلفيقي گروه و شرکت سرمايه گذاري صنعت نفت (سهامي عام)، شامل ترازنامه ها به تاريخ 29 اسفند ماه 1396و صورت‌هاي سود وزيان، سود و زيان جامع و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشت¬هاي توضيحي 1 تا 39 توسط اين موسسه، حسابرسي شده است.

2. 2-مسئوليت تهيه صورت‌هاي مالي يادشده طبق استانداردهاي حسابداري، با هيأت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي، اعمال و حفظ کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه صورت‌هاي مالي است به گونه‌اي که اين صورت‌ها، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد.

3. 3-مسئوليت اين مؤسسه، اظهارنظر نسبت به صورت‌هاي مالي ياد شده براساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استانداردهاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورت‌هاي مالي، اطمينان معقول کسب شود. حسابـرسي شامل اجراي روش¬هايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشاء شده در صورت‌هاي مالي است. انتخاب روش هاي حسابرسي، به قضاوت حسابرس، از جمله ارزيابي خطرهاي تحريف با‌ اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورت‌هاي مالي، بستگي دارد. براي ارزيابي اين خطرها، کنترل‌هاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورت‌هاي مالي به منظور طراحي روش‌هاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثربخشي کنترل هاي داخلي واحد تجاري، بررسي مي‌شود. حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب ‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده‌شده و معقول بودن برآوردهاي حسابداري انجام‌ شده توسط هيأت ‌مديره و نيز ارزيابي کليت ارائه صورت‌هاي مالي است. اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده، براي اظهارنظر مشروط نسبت به صورت‌هاي مالي، کافي و مناسب است. همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. 4- وضع مطالبات گروه از شرکت¬هاي مهندسي و خدمات نفتکاو ژرف و ايستا بتن و اقدامات صورت گرفته در زمينه وصول آن، که در ارتباط با شرکت نفتکاو منجر به صدور راي قطعي محکوميت آن شرکت در مراجع قضايي گرديده، به ترتيب در يادداشت‌هاي 12-1-5 و 14-1-5 صورت¬هاي مالي توضيح داده شده است. با عنايت به مراتب مندرج در يادداشت‌هاي مذکور، تعيين آثار احتمالي ناشي از به وجود آمدن شرايطي که احيانا وصول مانده طلب گروه از اشخاص فوق که جمعا بالغ بر 171.533 ميليون ريال است را با مشکل مواجه نمايد، براي اين موسسه مقدور نشده است.

5. 5- به نظر اين موسسه، به استثناي آثار احتمالي مورد مندرج در بند4، صورت¬هاي مالي ياد شده در بالا، وضعيت مالي گروه و شرکت سرمايه¬گذاري صنعت نفت (سهامي عام) در تاريخ 29 اسفندماه 1396 و عملکرد مالي و جريان¬هاي نقدي گروه و شرکت را براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور، از تمام جنبه¬هاي با اهميت، طبق استانداردهاي حسابداري، به نحو مطلوب نشان مي¬دهد.

6. 6- دارائي¬هاي نگهداري شده براي فروش مشتمل بر مبلغ 24.131 ميليون ريال، بهاي ماشين آلات حفر کانال و جايگاه توزيع سوخت انرژي اتمي به شرح يادداشت 8 صورت¬هاي مالي بوده که پيگيري¬هاي مرتبط با فروش آن به نتيجه قطعي منجر نشده است.
7. 7- توضيحات مربوط به پروژه در جريان احداث تاسيسات ذخيره‌سازي نفت خام توسط شرکت وابسته سرمايه‌گذاري نفت قشم در يادداشت 2-8-9 صورت‌هاي مالي مندرج است. در اين خصوص با توجه به اهميت موضوع به ويژه در ارتباط با چگونگي بازيافت مجموع مخارج پروژه فوق، که تا تاريخ ترازنامه برابر با 1.873ميليارد ريال بوده، پيگيري اقدامات در جريان تا حصول نتيجه نهايي ضروري به نظر مي‌رسد.

8. 8- مسئوليت ساير اطلاعات با هيأت مديره شرکت است. ساير اطلاعات شامل اطلاعات موجود در گزارش تفسيري مديريت است. اظهار نظر اين موسسه نسبت به صورت¬هاي مالي، دربرگيرنده اظهار نظر نسبت به ساير اطلاعات نيست و نسبت به آن هيچ نوع اطميناني اظهار نمي¬شود.در ارتباط با حسابرسي صورت¬هاي مالي، مسئوليت اين موسسه مطالعه ساير اطلاعات به منظور شناسايي مغايرت‌هاي با اهميت آن با صورت¬هاي مالي يا با اطلاعات کسب شده در فرآيند حسابرسي و يا تحريف¬هاي با اهميت است. در صورتي‌که اين موسسه به اين نتيجه برسد که تحريف با اهميتي در ساير اطلاعات وجود دارد، بايد اين موضوع را گزارش کند. ين موسسه به اين نتيجه رسيده که ساير اطلاعات حاوي تحريف با اهميتي نيست.

9. 9- مفاد قسمت اخير ماده 240 اصلاحيه قانون تجارت، در خصوص پرداخت سود به صاحبان سهام ظرف هشت ماه پس از تصميم مجمع عمومي راجع به تقسيم سود، مراعات نشده است.
10. 10- به موجب صورتجلسه مجمع عمومي عادي صاحبان سهام مورخ 18 تير ماه 1396، تکاليفي براي هيأت مديره تعيين گرديده که تا تاريخ تنظيم اين گزارش، اقدامات انجام شده در خصوص بندهاي4، 6، 9 و 13 اين گزارش، به نتيجه قطعي منجر نشده است.
11. 11- معاملات مندرج در يادداشت 3-37 صورت¬هاي مالي، به عنوان کليه معاملات مشمول مفاد ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت، که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيأت مديره شرکت به اطلاع اين موسسه رسيده، مورد بررسي قرار گرفته است در اين مورد، ضمن آن که مفاد ماده فوق مبني بر کسب مجوز از هيأت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در تصميم¬گيري رعايت گرديده، با در نظر گرفتن واقعيت موجود در خصوص معاملات في¬مابين شرکت‌هاي گروه، نظر اين موسسه به شواهدي حاکي از اين که معاملات مزبور با شرايط خاص تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
12. 12- گزارش هيأت مديره درباره فعاليت و وضع عمومي شرکت که به منظور تقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده، مورد بررسي اين موسسه قرار گرفته است. با توجه به رسيدگي¬هاي انجام شده، نظر اين موسسه به موارد با اهميتي که حاکي از مغايرت اطلاعات مالي مندرج درگزارش مذکور، مرتبط با عمليات سال 1396 با اسناد و مدارک ارائه شده از جانب هيأت مديره باشد، جلب نشده است.
13. 13- عمليات شرکت از لحاظ ضوابط و مقررات سازمان بورس و اوراق بهادار مورد رسيدگي قرار گرفته و ملاحظه شده که مفاد مواد 7 ،9 و 10 دستور العمل اجرايي افشاي اطلاعات در خصوص انتشار به موقع صورت¬هاي مالي تلفيقي ميان دوره¬اي حسابرسي شده، افشاي فوري تصميمات مجمع عمومي ساليانه و ارائه صورت جلسه مجمع عمومي ظرف 10 روز به مرجع ثبت شرکت¬ها و انتشار پس از ابلاغ ثبت و همچنين مفاد ماده 5 دستورالعمل انضباطي در مورد پرداخت سود مصوب ظرف مهلت قانوني رعايت نشده است.
14. 14- در ارتباط با چگونگي رعايت مفاد دستورالعمل کنترل¬هاي داخلي ناشران پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، با توجه به محدوديت¬هاي ذاتي کنترل¬هاي داخلي و نوع فعاليت شرکت، اين موسسه به مواردي حاکي از وجود نقاط ضعف با اهميت در کنترل¬هاي داخلي حاکم بر گزارشگري مالي برخورد ننموده است.
15. 15- در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان، رعايت مفاد قانون مذکور و آيين¬نامه¬ها و دستورالعمل¬هاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليست¬هاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص ملاحظه گرديده که موارد با اهميت قانون مذکور مراعات شده است.

28خرداد1397
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Farzad Shahdadfard [Sign]8004471397/04/06 15:23:11
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Shojaei [Sign]8004241397/04/06 15:26:32
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741397/04/06 15:28:32