مشخصات
امضا کنندگان: [ Ali Nasiri [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1395/12/30 شرکت صنعتي و معدني شمالشرق شاهرود - نماد: کشرق

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1396/04/18 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز چهار شنبه مورخ 1396/04/28 درمحل  شاهرود-ميدان کارگر-بلوارکارگر-جنب فرمانداري -اداره فرهنگ وارشاد اسلامي شهرستان شاهرود   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1395/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت سرمايه گذاري انديشه محوران 50000.01 %
شرکت ذوب و احياي روي قشم8287100.99 %
شرکت فرآوري موادمعدني ايران8395001 %
شرکت معدنکاران انگوران 8880041.06 %
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي ايران 10839291.29 %
شرکت مهندسي و تحقيقات فلزات غيرآهني11927191.42 %
سايرسهامداران (افرادحقيقي)14701791.75 %
شرکت تکادو 28453843.39 %
شرکت کالسيمين 32682793.89 %
شرکت فرآوري ذغالسنگ پرورده طبس43695215.2 %
شرکت توسعه معادن روي ايران 1491296617.75 %
جمع3170419137.74 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اکبرپاکزاد سورکي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  رامتين قسمتي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محمدرضا زماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي نصيري  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت توسعه معادن روي ايران (سهامي عام )2972اصلیعلي نصيري6319359676نایب رئیس هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت بازرگاني توسعه صنعت روي ( سهامي خاص )360293اصلیمحمدرضا محوي0041560604رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت معدنکاران انگوران (سهامي خاص)5382اصلیابوالقاسم قاسمي 4591722627عضو هیئت مدیرهموظففوق ليسانس
شرکت تکادو (سهامي عام )7818اصلیمحمد حميدي2162320452عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
شرکت فرآوري ذغالسنگ پرورده طبس(سهامي عام )16771اصلیغلامرضا شاهرخي1289482438عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1395/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1395/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۸,۱۷۵
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳,۷۴۰)
تعدیلات سنواتی
(۸,۱۹۲)
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۱۱,۹۳۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۱۱,۹۳۲)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۶,۲۴۳
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۶,۲۴۳
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۶,۲۴۳
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲۱۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۸۴,۰۰۰
هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   کوشا منش  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 5,500,000 2,400,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 105,000,000 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مجمع به ازاي هرسهم مبلغ 25ريال سود تقسيمي مورد تصويب قرارداد.