مشخصات
آگهی ثبت افزایش سرمایه شرکت فرآورده هاي غذائي و قند تربت جام - نماد: قجام
موضوع: آگهی ثبت افزایش سرمایه

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1395/06/29  افزایش سرمایۀ شرکت از مبلغ 26,000 میلیون ریال به‌مبلغ 312,000 میلیون ریال ( از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی ها مبلغ 286000 میلیون ریال و ) در تاریخ 1395/12/09 در مرجع ثبت شرکت ها به ثبت رسیده است.
 
امضا کنندگان: [ Gholamabbas Bahmani [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد