icon

گزارش فعالیت ماهانه

EN
شرکت:
داروسازي ابوريحان
سرمایه ثبت شده:
288,000
نماد:
دابور
سرمایه ثبت نشده:
100,000
کد صنعت (ISIC):
432334
گزارش فعالیت ماهانه 1 ماهه منتهی به 1397/12/29
سال مالی منتهی به:
1397/12/29
وضعیت ناشر:
پذيرفته شده در بورس تهران
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرح از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1397/11/30 اصلاحات از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1397/11/30 - اصلاح شده دوره یک ماهه منتهی به 1397/12/29 از ابتدای سال مالی تا پایان مورخ 1397/12/29
نام محصول واحد مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال) مقدار/تعداد تولید مقدار/تعداد فروش نرخ فروش (ریال) مبلغ فروش (میلیون ریال)
گروه آمپولهزار عدد۳۵,۱۹۰۳۵,۱۹۰۱۷,۵۴۰,۰۶۸۶۱۷,۲۳۵۰۰۰۳۵,۱۹۰۳۵,۱۹۰۱۷,۵۴۰,۰۶۸۶۱۷,۲۳۵۴,۰۹۴۱,۴۲۸۱۴,۲۱۸,۴۸۷۲۰,۳۰۴۳۹,۲۸۴۳۶,۶۱۸۱۷,۴۱۰,۵۳۶۶۳۷,۵۳۹
گروه قرص و دراژه و کپسولهزار عدد۱,۰۵۱,۹۱۵۱,۰۳۱,۴۱۵۱,۱۵۹,۲۲۹۱,۱۹۵,۶۴۶۰۰۰۱,۰۵۱,۹۱۵۱,۰۳۱,۴۱۵۱,۱۵۹,۲۲۹۱,۱۹۵,۶۴۶۱۵۹,۹۰۳۱۰۹,۷۹۴۶۵۲,۰۶۷۷۱,۵۹۳۱,۲۱۱,۸۱۸۱,۱۴۱,۲۰۹۱,۱۱۰,۴۳۶۱,۲۶۷,۲۳۹
گروه پماد و کرم و ژلهزار عدد۵,۱۳۳۵,۰۲۶۲۷,۷۹۸,۲۴۹۱۳۹,۷۱۴۰۰۰۵,۱۳۳۵,۰۲۶۲۷,۷۹۸,۲۴۹۱۳۹,۷۱۴۶۱۷۵۵۸۲۸,۰۷۷,۰۶۱۱۵,۶۶۷۵,۷۵۰۵,۵۸۴۲۷,۸۲۶,۱۱۰۱۵۵,۳۸۱
گروه شيافهزار عدد۷۴,۰۴۴۷۳,۵۲۸۴,۲۴۴,۹۲۷۳۱۲,۱۲۱۰۰۰۷۴,۰۴۴۷۳,۵۲۸۴,۲۴۴,۹۲۷۳۱۲,۱۲۱۲,۲۱۷۹۴۷,۷۷۶,۵۹۶۷۳۱۷۶,۲۶۱۷۳,۶۲۲۴,۲۴۹,۴۳۶۳۱۲,۸۵۲
گروه محصولات دامي هزار عدد۲,۳۸۵۲,۴۰۶۵۵,۶۵۹,۱۸۵۱۳۳,۹۱۶۰۰۰۲,۳۸۵۲,۴۰۶۵۵,۶۵۹,۱۸۵۱۳۳,۹۱۶۱۷۸۶۵۶۶,۸۱۵,۳۸۵۴,۳۴۳۲,۵۶۳۲,۴۷۱۵۵,۹۵۲,۶۵۱۱۳۸,۲۵۹
جمع    ۲,۳۹۸,۶۳۲  ۰   ۲,۳۹۸,۶۳۲   ۱۱۲,۶۳۸   ۲,۵۱۱,۲۷۰
کادر توضیحات در مورد اصلاحات
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات دوره 1 ماهه منتهی به 1397/12/29
کادر توضیحی مربوط به اطلاعات تجمعی از ابتدای سال تا پایان تاریخ 1397/12/29