مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:با توجه به بررسي انجام شده و بر اساس استاندارد تهيه صورتهاي متالي و صورت تغييرات در حقوق مالکانه ؛بخشي از اطلاعات تغيير داده شد.
موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت توليدي لنت ترمز ايران - نماد: خلنت

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/10 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز دوشنبه مورخ 1399/04/30 درمحل  جاده مخصوص کرج -کيلومتر 11 نبش خيابان بيست ونهم - پلاک259   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران3825010.43 %
خانواده لاجوردي5863624366.63 %
جمع5901874467.07 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد حسن لاجوردي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  حسين فياض بخش  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد مهدي لاجوردي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيد عباس مير علي نيکخو  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت لنت ترمز هاي کوير کاشان169442اصلیسيد عباس مير علي نيکخو 2722340593مدیر عاملموظفدکتراي DBA
شرکت توليدي وصنعتي لنت پارس89183اصلیحميد رضا اميري مقدم4591142264عضو هیئت مدیرهموظفدکتراي مديريت
شرکت جهان ترمز کاشان1788اصلیسيد مهدي لاجوردي1260433951عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
حسين فياض بخش0043123430اصلینایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس حسابداري
سيد حسن لاجوردي1261751957اصلیرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۰۲,۶۴۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۱۰,۴۴۳
تعدیلات سنواتی
۲۶,۹۷۳
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۳۷,۴۱۶
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۳,۰۸۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۳۴,۳۳۶
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۱۳۶,۹۷۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
(۳,۶۳۴)
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۱۳۳,۳۴۲
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۱۰,۲۹۶)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۱۲۳,۰۴۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۱,۱۶۶
سود نقدی هر سهم (ریال)
۱۱۷
سرمایه
۸۸,۰۰۰
سامان پندار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هژيران  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 7,700,000 9,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 92 307 به صورت ناخالص
سایر موارد:
مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ميباشد.