مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:اطلاعيه اصلاحي تصميمات مجمع عمومي عادي ساليانه به علت تعيين سود نقدي هر سهم طبق مصوبه مجمع عمومي عادي ساليانه منتشر گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت صنعتي دوده فام - نماد: شصدف

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/04/03 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز شنبه مورخ 1399/04/28 درمحل  تهران - ميدان آزادي - کيلومتر 3 جاده مخصوص کرج - بعد از پل صنايع هواپيمايي - مقابل نيروي هوايي سپاه پلاک 61   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
شرکت ره نگار خاورميانه پارس10000 %
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان10000 %
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي2599810513 %
شرکت پالايش قطران زغال سنگ3200000016 %
شرکت گسترش پايا صنعت سينا10200000051 %
جمع16000010580 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  سيد عليرضا شيرازي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  محمد نوين  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  محسن نجف آبادي ساماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  عليرضا فروغي راد  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
بنياد مستضعفان انقلاب اسلامي10100171920اصلیابوالفضل استادزاده1261889843عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت گسترش پايا صنعت سينا10101236358اصلیعليرضا فروغي راد2002161712نایب رئیس هیئت مدیرهموظفليسانس
شرکت پالايش قطران زغال سنگ10101172069اصلیابراهيم سليماني1091510318رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس
شرکت ره نگار خاورميانه پارس10320823609اصلیسيد حسن محسني صالحي منفرد0075403714عضو هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيان14005291651اصلیصدراله عباسي0534523463عضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۵۵,۶۷۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
۷۶۸,۹۵۲
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
۷۶۸,۹۵۲
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
(۷۶۶,۰۰۰)
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
۲,۹۵۲
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
۵۵۸,۶۲۶
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
۵۵۸,۶۲۶
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
(۵۵۴,۰۰۰)
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
۴,۶۲۶
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۷۷۸
سود نقدی هر سهم (ریال)
۲,۷۷۰
سرمایه
۲۰۰,۰۰۰
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
اطلاعات


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
بنياد مستضعفان انقلاب اسلاميحقوقیدولتی10100171920اصلی
شرکت گسترش پايا صنعت سيناحقوقیسهامی خاص10101236358اصلی
شرکت پالايش قطران زغال سنگحقوقیسهامی خاص10101172069اصلی
شرکت ره نگار خاورميانه پارسحقوقیسهامی خاص10320823609اصلی
شرکت پيوند تجارت آتيه ايرانيانحقوقیسهامی خاص14005291651اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 15,000,000 20,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 1,300 1,300 به صورت ناخالص
سایر موارد:
از سود قابل تخصيص به مبلغ 558،626 ميليون ريال ، مواردبه شرح ذيل مورد تصويب قرار گرفت: - مبلغ 2،770 ريال بابت هر سهم ، جمعا به مبلغ 554،000 ميليون ريال سود سهام بين سهامداران توزيع گردد، - مبلغ 1،300ميليون ريال بابت پاداش هيات مديره.