icon

اطلاعات و صورت‌های مالی

EN
شرکت:
تابان نيرو سپاهان
سرمایه ثبت شده:
62,000
نماد:
تابا
سرمایه ثبت نشده:
0
کد صنعت (ISIC):
930952
اطلاعات و صورت‌های مالی 12 ماهه منتهی به 1396/12/29 (حسابرسی شده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی
به مجمع عمومی صاحبان سهام تابان نيرو سپاهان

1. صورتهاي مالي شرکت تابان نيرو سپاهان ( سهامي عام ) شامل تراز نامه به تاريخ 29 اسفند ماه 1396 و صورتهاي سود و زيان و جريان وجوه نقد براي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور و يادداشتهاي توضيحي 1 تا 30 توسط اين مؤسسه ، حسابرسي شده است .

2. مسئوليت تهيه صورتهاي مالي يادشده طبق استاندارد هاي حسابداري ، با هيئت مديره شرکت است. اين مسئوليت شامل طراحي ، اعمال و حفظ کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه صورتهاي مالي است به گونه‌اي که اين صورتها ، عاري از تحريف با اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه باشد .

3. مسئوليت اين مؤسسه ، اظهار نظر نسبت به صورتهاي مالي ياد شده بر اساس حسابرسي انجام شده طبق استانداردهاي حسابرسي است. استاندارد هاي مزبور ايجاب مي‌کند اين مؤسسه الزامات آيين رفتار حرفه‌اي را رعايت و حسابرسي را به گونه‌اي برنامه‌ريزي و اجرا کند که از نبود تحريف با اهميت در صورتهاي مالي ، اطمينان معقول کسب شود . حسابـرسي شامل اجراي روشهايـي براي کسب شواهد حسابرسي درباره مبالغ و ديگر اطلاعات افشا شده در صورتهاي مالي است . انتخاب روشهاي حسابرسي ، به قضاوت حسابرس ، از جمله ارز يابي خطر هاي تحريف با ‌اهميت ناشي از تقلب يا اشتباه در صورتهاي مالي ، بستگي دارد . براي ارز يابي اين خطر ها ، کنترلهاي داخلي مربوط به تهيه و ارائه صورتهاي مالي به منظور طراحي روشهاي حسابرسي مناسب شرايط موجود و نه به قصد اظهار نظر نسبت به اثر بخشي کنترلهاي داخلي واحد تجاري ، بررسي مي‌شود . حسابرسي همچنين شامل ارزيابي مناسب‌بودن رويه‌هاي حسابداري استفاده شده و معقول بودن برآورد هاي حسابداري انجام‌شده توسط هيئت‌مديره و نيز ارز يابي کليت ارائه صورتهاي مالي است . اين مؤسسه اعتقاد دارد که شواهد حسابرسي کسب شده ، براي اظهار نظر مشروط نسبت به صورتهاي مالي ، کافي و مناسب است . همچنين اين مؤسسه به عنوان بازرس قانوني مسئوليت دارد موارد عدم رعايت الزامات قانوني مقرر در اصلاحيه قانون تجارت و مفاد اساسنامه شرکت و ساير موارد لازم را به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام گزارش کند.

4. به شرح مندرج در يادداشت توضيحي 4 صورتهاي مالي ، مانده حساب دريافتني هاي تجاري و غير تجاري به مبلغ 12.614 ميليون ريال راکد و نقل از سال قبل مي باشد و از اين بابت مبلغ 4.926 ميليون ريال ذخيره در حسابها منظور شده است . هر چند تعديل حسابها از اين بابت ضروريست ، ليکن به دليل نا مشخص بودن نتيجه پيگيري‌هاي صورت گرفته ، تعيين ميزان تعديلات مورد لزوم براي اين مؤسسه مشخص نمي باشد .
5. استانداردحسابداري،در خصوص ارائه صورتهاي مالي تلفيقي گروه (شامل شرکت اصلي و دو شرکت فرعي – يادداشت توضيحي 8 صورتهاي مالي) رعايت نشده است ، تعيين اثرات مالي ناشي ازاصلاح صورتهاي مالي در رعايت استانداردمزبور جهت سال مالي موردگزارش و اقلام مقايسهاي آن،براي اين موسسه مشخص نميباشد .

6. به نظراين مؤسسه،به استثناي آثار موارد مندرج دربندهاي 4 و 5صورتهاي مالي يادشده دربالا،وضعيت مالي شرکت تابان نيروسپاهان ( سهامي عام ) درتاريخ29اسفند ماه1396وعملکرد مالي وجريانهاي نقدي آن رابراي سال مالي منتهي به تاريخ مزبور،ازتمام جنبه‌هاي با‌اهميت،طبق استانداردهاي حسابداري،به نحومطلوب نشان مي‌دهد.

7. با توجه به مطالب مندرج در يادداشت توضيحي 1-8 و 24 ، شرکت از بابت فروش سرمايه گذاري در شرکت فرمان خودرو و ساير درآمدهاي غير عملياتي مبلغ 57ميليارد ريال سود شناسايي کرده است. خاطر نشان مي‌سازد بدون در نظر گرفتن درآمدهاي فوق ، عمليات شرکت در سال مورد گزارش منجر به مبلغ 27 ميليارد ريال زيان شده است. اظهار نظر اين موسسه در اثر مفاد اين بند مشروط نشده است .

8. به شرح يادداشت توضيحي 14 صورتهاي مالي ، سود سهام ظرف مهلت مقرر در وجه سهامداران پرداخت نگرديده است. توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به مفاد ماده240 اصلاحيه قانون تجارتجلب مي نمايد .
9. سرمايه گذاري انجام شده در سنوات قبل در شرکت گسترش مواد مغناطيسي تابان و شرکت مبدل ساز سپاهان جمعا به مبلغ 19.081 ميليون ريال ، فاقد بازدهي اقتصادي بوده است مضافا مانده بدهي شرکت گسترش مواد مغناطيسي تابان در پايان سال مالي مورد گزارش مبلغ 17.143 ميليون ريال (عمدتا بصورت راکد و انتقالي از سنوات قبل ) مي‌باشد و عليرغم تکليف تعيين‌شده در مجمع عمومي سال مالي قبل ، در اين خصوص اقدامات انجام شده هيئت مديره به نتيجه نهايي نرسيده است . ( يادداشت هاي توضيحي 4 و 8 صورتهاي مالي )
10. اقدامات شرکت جهت اخذ اسناد مالکيت زمين کارگاه اشتر جان تا تاريخ تنظيم اين گزارش منجر به نتيجه نهايي نگرديده است.
11. با توجه به موضوعات مندرج در بندهاي 4 و 5 اين گزارش، توجه مجمع عمومي صاحبان سهام را به تصميم گيري در خصوص سود قابل تقسيم سال مالي مورد گزارش جلب مي نمايد .
12. معاملات مندرج در يادداشت توضيحي 29 صورتهاي مالي ، به عنوان کليه معاملات مشمول ماده 129 اصلاحيه قانون تجارت که طي سال مالي مورد گزارش انجام شده و توسط هيئت مديره به اطلاع اين مؤسسه رسيده ، مـورد بـررسـي قـرار گـرفتـه اسـت. معـاملات مذکـور با رعـايت تشـريفات مقـرر در ماده قانـوني يـاد شـده در خصوص کسب مجـوز از هيئـت مديره و عدم شرکت مدير ذينفع در رأي‌گيري صورت پذيرفته است. نظر اين مؤسسه به شواهدي حاکي از اينکه معاملات مزبور با شرايط مناسب تجاري و در روال عادي عمليات شرکت انجام نگرفته باشد، جلب نشده است.
13. گزارش هيئت مديره درباره فعاليت ووضع عمومي شرکت،موضوع ماده 232 اصلاحيه قانون تجارت،که به منظورتقديم به مجمع عمومي عادي صاحبان سهام تنظيم گرديده،موردبررسي اين مؤسسه قرارگرفته است. باتوجه به رسيدگيهاي انجام شده،نظراين مؤسسه به مواردبااهميتي که حاکي ازمغايرت اطلاعات مندرج درگزارش مذکوربااسنادومدارک ارائه شده ازجانب هيئت مديره باشد،جلب نشده است.
14. ضوابط ومقررات وضع شده توسط سازمان بورس واوراق بهادار ، به شرح زيررعايت نشده است: دستورالعمل اجرايي افشاي اطلاعات شرکتهاي ثبت شده نزد سازمان: شماره ماده دستورالعمل : ماده10 ، موضوعمادهدستورالعمل : ثبت صورتجلسه مجمع عمومي در اداره ثبت شرکتها حداکثر 10 روز پس از تشکيل مجمع عمومي و افشاي نسخه اي از صورتجلسه ارائه شده به مرجع ثبت شرکتها . دستورالعمل انضباطي ناشران غيربورسي و غيرفرابورسي ثبت شده نزدسازمان: شماره ماده دستورالعمل : ماده 5 ، موضوع مادهدستور العمل : پرداخت سود سهام ظرف مدت 8 ماه از تاريخ تصويب مجمع عمومي . شماره ماده دستورالعمل : ماده 17 ، موضوع ماده دستورالعمل : عدم توجه مجمع به بندهاي گزارش حسابرس ناشي از تعديلات با اهميت در سود قابل تقسيم
15. در اجراي ماده 33 دستورالعمل اجرايي مبارزه با پولشويي توسط حسابرسان ، رعايت مفاد قانون مزبور و آيين نامه ها و دستورالعملهاي اجرايي مرتبط، در چارچوب چک ليستهاي ابلاغي مرجع ذيربط و استانداردهاي حسابرسي، توسط اين موسسه مورد ارزيابي قرار گرفته است. در اين خصوص اين موسسه به مواردي حاکي از عدم رعايت قوانين و مقررات يادشده ، برخورد نکرده است.

09خرداد1397
موسسه حسابرسي آزمون پرداز ايران مشهود
سمتامضاء كنندهشماره عضویتزمان
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Khosro Lotfizadeh [Sign]8006821397/03/23 21:29:53
شريک موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Reza Maasoomzadeh [Sign]8007471397/03/23 21:33:12
مدير موسسه آزمون پرداز ايران مشهود Abbas Vafadar [Sign]8008741397/03/23 21:38:03