مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: خلاصه تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1397/12/29 شرکت مادر تخصصي توسعه معادن و صنايع معدني خاورميانه - نماد: ميدکو(خاورميانه)

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
خلاصه مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1397/06/31 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 14:00 روز یکشنبه مورخ 1397/07/08 درمحل  خيابان شيخ بهايي جنوبي، خيابان ايرانشناسي، شهرک والفجر، خيابان نهم، پلاک 6، سالن اجتماعات مرکز مطالعات و بهره وري نيروي انساني   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سهامداران حقيقي683172130.29 %
شرکت ارمغان تجارت پايدار2369158861 %
شرکت ليزينگ پاسارگاد (سهامي خاص)2525169671.06 %
شرکت پديده تابان تجارت2606142841.1 %
بانک پارسيان2804915491.18 %
شرکت کاشفان نوانديش پارس2860757471.2 %
شرکت پيام آوران مديريت ايرانيان3285905111.38 %
شرکت ميراث راستين پارس3496784521.47 %
شرکت سامان تجارت تدبير ايرانيان (سهامي خاص)3963058871.67 %
شرکت توسعه تجارت غرب ايرانيان (سهامي خاص)4331643101.82 %
شرکت نوانديش توسعه متين4405999981.85 %
شرکت سرمايه گذاري پارس حافظ 4408085171.86 %
شرکت حافظ انديشه ماد4691178491.97 %
شرکت ساختمان پوشش تأمين آتيه7144081203.01 %
شرکت پويا انديشان سرزمين ماد7986280683.36 %
شرکت انديشه تجارت سروش سهند (سهامي خاص)11832075864.98 %
شرکت دانا گستر کاسپين (سهامي خاص)11879594245 %
شرکت تجارت پيشگان ميهن نگر پارس11880000005 %
شرکت ارزش آفرينان پاسارگاد17132727507.21 %
شرکت راهبرد سرمايه ايرانيان (سهامي خاص)18163632997.64 %
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان23476188059.88 %
ساير سهامداران حقوقي270338622311.38 %
شرکت مبناي خاورميانه416809269617.54 %
جمع2206413414192.86 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  علي اکبر امين تفرشي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مجتبي کباري  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي فرخي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  صديقه نعيميان  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
شرکت سرمايه گذاري پارس آريان192796اصلیعلي اکبر امين تفرشي2295883873عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
بانک پاسارگاد254300اصلیمجيد قاسمي0046087761رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
شرکت ارزش آفرينان پاسارگاد263699اصلیسيدکاظم ميرولد3932514327عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
شرکت مبناي خاورميانه286449اصلیعلي اصغر پورمند2121279156نایب رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
شرکت تأمين آتيه سرمايه انساني گروه پاسارگاد285574اصلیعلي پاليزدار0046018883عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
شرکت سرمايه گذاري پارس آريانحقوقی192796اصلی
شرکت مبناي خاورميانهحقوقی286449اصلی
شرکت تأمين آتيه سرمايه انساني گروه پاسارگادحقوقی285574اصلی
شرکت ليزينگ پاسارگادحقوقی192021علی‌البدل
شرکت مدبران تجارت ايرانيانحقوقی281686علی‌البدل
شرکت تأمين مسکن گروه مالي پاسارگادحقوقی10103907350اصلی
شرکت راهبرد سرمايه ايرانيانحقوقی10103415050اصلی


سایر موارد:
.