icon

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای

EN
شرکت:
بيمه تعاون
سرمایه ثبت شده:
280,000
نماد:
وتعاون( وتعون )
سرمایه ثبت نشده:
210,000
کد صنعت (ISIC):
660361
اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای 9 ماهه منتهی به 1396/09/30 (حسابرسی نشده)
سال مالی منتهی به:
1396/12/29
وضعیت ناشر:
ثبت شده نزد سازمان (ناشر غير بورسي و غير فرابورسي)
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

کلیه مبالغ درج شده به میلیون ریال می باشد

Export To Excel
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
شرحپایان عملکرد واقعی منتهی به
۱۳۹۶/۰۹/۳۰
پایان سال مالی قبل
۱۳۹۵/۱۲/۳۰
درصد
تغییرات
دارایی‌ها بدهی‌ها
موجودی نقد ۱۰۳,۰۸۱ ۳۱۱,۶۹۱ (۶۷) بدهي به بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱۱۳,۹۵۹ ۵۹,۴۳۰ ۹۲
سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت ۳۹,۰۴۹ ۴۵,۸۷۶ (۱۵) بدهی به بیمه‌گران و بیمه‌گران اتکایی ۲۸۸,۵۲۰ ۲۷۷,۲۴۵ ۴
مطالبات از بيمه‌گذاران و نمايندگان ۱,۲۸۲,۶۱۵ ۹۱۳,۳۴۰ ۴۰ سایر حساب‌ها و اسناد پرداختنی ۲۳۸,۳۵۴ ۱۳۹,۷۷۴ ۷۱
مطالبات از بیمه گران و بيمه‌گران اتکايی ۰ ۰ -- ذخیره مالیات ۸۰ ۶,۵۳۲ (۹۹)
سایر حساب‌ها و اسناد دریافتنی ۱۳۴,۴۵۲ ۱۳۳,۲۴۲ ۱ سود سهام پرداختنی ۱۰,۸۲۷ ۱۳,۵۱۴ (۲۰)
سهم بیمه گران اتكایی از ذخایر فنی ۲۱۵,۴۴۰ ۳۷۵,۵۵۰ (۴۳) ذخاير حق بيمه ۸۰۳,۹۵۳ ۷۹۲,۹۴۲ ۱
دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ -- ذخيره خسارت معوق ۳۷۷,۲۵۱ ۲۲۳,۸۹۸ ۶۸
مطالبات بلندمدت ۰ ۰ -- ذخیره ریسک‌های منقضی نشده ۲۶,۸۲۱ ۳۹,۶۳۲ (۳۲)
سرمایه گذاری‌های بلند مدت ۳۹۴,۳۴۵ ۰ -- سایر ذخایر فنی ۸۰,۰۷۳ ۴۷,۵۹۰ ۶۸
دارایی‌های ثابت مشهود ۱۱۳,۴۶۳ ۱۱۸,۳۷۸ (۴) بدهی‌های مرتبط با دارایی‌های غیر جاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
دارایی‌های نامشهود ۱,۵۱۸ ۱,۲۵۷ ۲۱ حق بيمه سال‌های آتی ۱۵,۱۹۵ ۱۴,۴۹۰ ۵
سایر دارایی‌ها ۲۲۴,۸۵۳ ۲۳۸,۹۹۰ (۶) ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان ۱۷,۸۰۴ ۱۳,۳۸۵ ۳۳
تسهیلات مالی دریافتی ۰ ۰ --
سایر بدهی‌ها ۰ ۰ --
جمع بدهی ها ۱,۹۷۲,۸۳۷ ۱,۶۲۸,۴۳۲ ۲۱
حقوق صاحبان سهام
سرمایه ۲۸۰,۰۰۰ ۲۸۰,۰۰۰ ۰
صرف سهام ۰ ۰ --
دریافتی بابت افزایش سرمایه ۰ ۰ --
اندوخته قانونی ۱۷,۲۷۶ ۱۵,۸۷۲ ۹
اندوخته سرمایه ای ۳۴,۵۵۲ ۳۱,۷۴۵ ۹
سایر اندوخته‌ها ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های غیرجاری نگهداری شده برای فروش ۰ ۰ --
مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها ۰ ۰ --
اندوخته تسعیر ارز دارایی‌ها و بدهی‌های شرکت‌های دولتی ۰ ۰ --
سود (زیان) انباشته ۲۰۴,۱۵۱ ۱۸۲,۲۷۵ ۱۲
جمع حقوق صاحبان سهام ۵۳۵,۹۷۹ ۵۰۹,۸۹۲ ۵
جمع دارایی‌ها ۲,۵۰۸,۸۱۶ ۲,۱۳۸,۳۲۴ ۱۷ جمع بدهی‌ها و حقوق صاحبان سهام ۲,۵۰۸,۸۱۶ ۲,۱۳۸,۳۲۴ ۱۷