مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت بيمه البرز - نماد: البرز

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/05/28 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق‌العاده راُس ساعت 11:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/24 درمحل  خيابان شريعتي- بالاتر از خيابان دستگردي (ظفر)- نبش کوچه آبان- شماره 1320- طبقه ششم   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
سرمايه گذاري صبا تامين2768697286.92 %
شرکت سرمايه گذاري توسعه معين ملت (سهامي خاص)3416000008.54 %
وزارت اموراقتصادي ودارايي3545636388.86 %
صندوق بيمه اجتماعي روستائيان وعشاير52248389413.06 %
گروه توسعه مالي مهرآيندگان79900000019.98 %
ساير سهامداران حقيقي -حقوقي103634592325.91 %
جمع333086318383.27 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مهدي وهاب پوررودسري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  مليحه غني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  امير شفيعي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اميرساسان ترابي زاده  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
وزارت امور اقتصادي و دارايي14000187509اصلیمحسن پورکياني0385103344نایب رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
سرمايه گذاري صباتأمين10101908370اصلیحميدرضا توسلي3340210578عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
گروه مالي ملت10102801942اصلیمجيد علي پناهي4072571458رئیس هیئت مدیرهموظفکارشناسي ارشد
صندوق بيمه اجتماعي روستاييان و عشاير10100625070اصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظف
گروه توسعه مالي مهر آيندگان10101638604اصلیمجيد نادري1249904633عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
مجيد نادريحقیقی1249904633اصلی
حميدرضا توسليحقیقی3340210578اصلی
مجيد علي پناهيحقیقی4072571458اصلی
محسن پورکيانيحقیقی0385103344اصلی
امين احمديانحقیقی1091173362اصلی
احمد صفرزادهحقیقی5199448188علی‌البدل
مجيد گرشاسبيحقیقی4898572995علی‌البدل


سایر موارد:
-