مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:به دليل زيان انباشته و عدم تقسيم سود مربوط به جدول ميزان سود قابل تخصيص و نحوه تخصيص سود بر اساس مصويات مجمع اطلاعيه اصلاح گرديد.
موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1398/12/29 شرکت کمباين سازي ايران - نماد: تکمبا

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1399/06/04 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 12:00 روز دوشنبه مورخ 1399/06/03 درمحل  اراک ميدان صنعت ابتداي بلوار آيت اله اراکي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1398/12/29


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
ساير سهامداران47586310.28 %
آستان قدس رضوي 115479316067.02 %
جمع115955179167.3 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  مالک رحمتي  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  ابوالفضل خودماني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  مهدي فرقاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  علي اصغر داوطلب  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سازمان اقتصادي رضوي10380129694اصلیغلامرضا جمالي0938514431رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
کشاورزي رضوي10380127747اصلیعلي اصغر حميدي فرد1260450511عضو هیئت مدیرهموظفکارشناسي
کارگزاري و بورس اوراق بهادار رضوي10861642000اصلیعليرضا محمودي0530438674عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي ارشد
دامپروري صنعتي قدس رضوي10380026792اصلیسيدمحمدعلي خطيبي طباطبائي0045379289عضو هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي
آستان قدس رضوي14004342173اصلیعليرضا اسمعيل زاده0919534031نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفکارشناسي

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1398/12/29 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1398/12/29
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۱۶۳,۷۰۶
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۳۵۷,۶۴۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۳۵۷,۶۴۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۳۵۷,۶۴۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۱۹۳,۹۴۲)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۱۹۳,۹۴۲)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۱۹۳,۹۴۲)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۹۵
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۱,۷۲۳,۰۲۷
مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   مفيد راهبر  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 11,000,000 14,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي به طور ساليانه مي باشد ساير مواردي که در صلاحيت مجمع عمومي عادي ساليانه مي باشد.