مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

اعلامیه پذیره نویسی عمومی شرکت سيمان شمال - نماد: سشمال
موضوع: اعلامیه پذیره نویسی عمومی

با عنایت به مجوز افزایش سرمایه با شماره مجوز DPM-IOP-98A-059 مورخ 1398/08/01و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده 1398/09/17 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 1,075,071 میلیون ریال به‌مبلغ 1,290,085 میلیون ریال  ، تعداد 181,674,300 سهم با توجه به حق تقدم استفاده شده توسط سهامداران فعلی، و با عنایت به انقضای مهلت استفاده از حق تقدم مذکور برای تحقق افزایش سرمایه بدین وسیله تعداد 33,339,946 سهم 1000 ریالی برای پذیره نویسی عمومی عرضه میگردد.
مهلت پذیره نویسی عمومی از تاریخ 1399/05/05 لغایت تاریخ 1399/06/03  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.
شماره حساب بانک شعبه
607300808406سپهخيابان وليعصر