مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

شرکت مديريت سرمايه گذاري اميد - نماد: واميد
موضوع: توضیحات در خصوص اطلاعات و صورت های مالی منتشر شده
در خصوص اطلاعیه منتشر شده با شماره پیگیری 630085در تاریخ 1399/02/29 به استحضار می رساند توضيحات در خصوص صورتهاي مالي حسابرسي شده دوره منتهي به 1398/10/30 به پيوست تقديم مي گردد.