مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

دلایل اصلاح:احتراما دليل ايجاد فايل اصلاحي نتايج حاصل از فروش حق تقدم هاي استفاده نشده الصاق تاييديه حسابرس و همچنين فرم شرکت جهت سهامداران براي ورود به سايت شرکت و ارايه شماره حساب در پرتابل امور سهامداران
نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده شرکت سرمايه گذاري مسکن شمالغرب - نماد: ثغرب

موضوع:  نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده  
با عنایت به مجوز افزایش سرمایه DPM-IOP-98A-116 مورخ 1398/12/06 در اجرای ماده 17 دستورالعمل مراحل زمانی افزایش سرمایه شرکت های ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو افزایش سرمایه این شرکت از مبلغ 900,000,000,000 ریال به مبلغ 1,200,000,000,000 ریال از محل مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی نتایج حاصل از فروش حق تقدم های استفاده نشده به شرح جدول ذیل ارائه می گردد. شایان ذکر است صورت ریز هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده (که به تائید حسابرس و بازرس قانونی شرکت رسیده ) و اطلاعیه مربوط به نحوه پرداخت مبالغ مذکور به حساب دارندگان حق تقدم های استفاده نشده به پیوست ارائه شده است.
شرح مبلغ (ریال)
مبلغ فروش حق تقدم های استفاده نشده 244,920,981,003
هزینه ها و کارمزدهای مربوط به فروش حق تقدم های استفاده نشده 2,712,441,975
خالص وجوه ناشی از فروش حق تقدم های استفاده نشده 242,208,539,028
تعداد حق تقدم های استفاده نشده 29,200,001
مبلغ متعلق به هر حق تقدم 8294