مشخصات
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد

موضوع: تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام برای سال (دوره) مالی منتهی به 1399/12/30 شرکت توليدي گاز لوله - نماد: پلوله

الف- زمان و محل برگزاری مجمع عمومی :
مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت براساس آگهی منتشره در سامانه کدال در تاریخ 1400/03/08 در خصوص دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه راُس ساعت 10:00 روز سه شنبه مورخ 1400/03/18 درمحل  خيابان وليعصر، پايين تر از چهارراه پارک وي، مجموعه فرهنگي ورزشي تلاش وزارت تعاون،کار و رفاه اجتماعي   برگزار گردید و در خصوص دستور جلسات زیر تصمیم گیری نمود

ب– دستور جلسه :  
1399/12/30


ج – حاضرین درجلسه مجمع عمومی :
اسامی سهامداران تعداد سهام درصد مالکیت
    
توليدي لوله هاي دوجداره قدر10000 %
شرکت کربن ايران10000 %
دوده صنعتي پارس15000 %
مهندسي و نصب فيرمکو پارس15000 %
سرمايه گذاري هامون کيش 20000 %
صنايع لاستيکي سهند131820.01 %
شرکت توليدي پليمر صنعتي پوليکا نوين835000.04 %
خليل شيرغلامي24268051.08 %
سرمايه گذاري تجاري سايه27422351.22 %
مريم غني عراقي36256881.61 %
سيدمحمدرضا ناظميان51786992.3 %
سايرسهامداران 107272594.77 %
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي 9781524843.47 %
جمع12261961654.5 % 

د- اعضای هیئت رئیسه:
براساس رأی‌گیری به‌عمل‌آمده در جلسة مجمع عمومی، اعضای هیئت‌رئیسه به‌شرح ذیل انتخاب گردیدند:

آقای/ خانم  احمد جعفري  به‌عنوان رئیس مجمع .
آقای/ خانم  سليمان سلطاني  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  اللهيار صالحي  به‌عنوان ناظرمجمع .
آقای/ خانم  سيدعلي زرهاني  به‌عنوان منشی مجمع .

ه- اعضای هیئت‌ مدیره :
آخرین اعضای هیئت مدیره درسال مالی مورد گزارش به‌شرح ذیل بوده است :

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع شرکت نوع عضویت نام نماینده عضو حقوقی کد ملی نماینده عضو حقوقی سمت موظف/غیر موظف مدرک تحصیلی
سرمايه گذاري صنايع پتروشيمي10101336320اصلیسيدعلي زرهاني2002736375مدیر عاملموظففوق ليسانس
سرمايه گذاري هامون کيش10861532539اصلیسعيد حقيقي0940843447رئیس هیئت مدیرهموظفدکترا
احداث و خودکفايي صنايع شاخص (در حال تصفيه) 10101620110سهامی خاصاصلیعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس
صنايع لاستيکي سهند10103858909اصلیعلي اندايش2002591997نایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظفدکترا
توليدي پليمرهاي صنعتي پوليکا نوين10860142678اصلیمحسن کلانترهرمزي0061514209عضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس

مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
و- تصمیمات مجمع :
صورت‌های مالی شرکت برای سال منتهی به  1399/12/30 و گزارش فعالیت هیئت مدیره مورد بررسی و تصویب مجمع قرارگرفت .
میزان سود قابل تخصیص و نحوه تخصیص سود بر اساس مصوبات مجمع به شرح ذیل می‌باشد:

RowNameشرحسال منتهی به 1399/12/30
(میلیون ريال)
سود (زیان) خالص
۵۲۰,۵۳۴
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره
(۷۴۶,۰۵۸)
تعدیلات سنواتی
۰
سود (زیان) انباشته ابتدای دوره تعدیل‌شده
(۷۴۶,۰۵۸)
سود سهام مصوب (مجمع سال قبل)
۰
تغییرات سرمایه از محل سود (زیان) انباشته
۰
سود انباشته ابتدای دوره تخصیص نیافته
(۷۴۶,۰۵۸)
انتقال از سایر اقلام حقوق صاحبان سهام
۰
سود قابل تخصیص
(۲۲۵,۵۲۴)
انتقال به اندوخته‌ قانونی
۰
انتقال به سایر اندوخته‌ها
۰
سود (زیان) انباشته پايان دوره
(۲۲۵,۵۲۴)
سود سهام مصوب (مجمع سال جاری)
۰
سود (زیان) انباشته پایان دوره (با لحاظ نمودن مصوبات مجمع)
(۲۲۵,۵۲۴)
سود (زیان) خالص هر سهم- ریال
۲,۳۱۳
سود نقدی هر سهم (ریال)
۰
سرمایه
۲۲۵,۰۰۰
رازدار  به‌عنوان بازرس قانونی و حسابرس شرکت و   هوشيار مميز  به‌عنوان بازرس علی‌البدل انتخاب گردید.

روزنامه‌ یا روزنامه‌های زیر به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد:
دنياي اقتصاد


بر اساس تصمیمات مجمع اعضای هیئت مدیره جدید به ‌شرح زیر
به مدت 2 سال انتخاب گردیدند.

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی هیئت مدیره ماهیت نوع شرکت شمارۀ ثبت عضو حقوقی/کد ملی نوع عضویت
سرمايه گذاري صنايع پتروشيميحقوقیسهامی عام10101336320اصلی
سرمايه گذاري هامون کيشحقوقیسهامی خاص10861532539اصلی
صنايع لاستيکي سهندحقوقیسهامی عام10103858909اصلی
کربن ايرانحقوقیسهامی عام10840118827اصلی
سيدمحمدرضا ناظميانحقیقی0491203144اصلی


حق حضور اعضای غیر موظف و پاداش هیئت مدیره
شرح سال قبل - مبلغ سال جاری - مبلغ توضیحات
حق حضور (ریال) 18,000,000 28,000,000   بابت برگزاری حداقل   جلسه در ماه
پاداش (میلیون ریال) 0 0 به صورت ناخالص
سایر موارد:
حق حضور اعضاي کميته حسابرسي به شرط تشکيل يک جلسه در ماه ، مبلغ 22،400،000 ريال براي يک ماه تعيين شد.