مشخصات
امضا کنندگان: [ Ehsan Dorostkar [Sign]]
information اطلاعات نمایش داده شده با اطلاعات امضا شده مطابقت دارد
موضوع: معرفی/تغییر در ترکیب اعضای هیئت‌مدیره شرکت کشت و صنعت آبشيرين - نماد: آبين

معرفی/ تغییر نمایندگان اعضای حقوقی هیئت مدیره و تعیین سمت
معرفی/ تغییر مدیر عامل

بدین‌ وسیله به اطلاع می‌رساند باستناد مصوبۀ مجمع عمومی عادی مورخ  1395/11/28  و جلسۀ هیئت‌ مدیرۀ مورخ 1395/11/28 اسامی اعضای هیئت ‌مدیره و نمایندگان آنها و سمت هریک به شرح جدول ذیل می‌باشد:

 
نام عضو حقیقی یا حقوقی
قدیم هیئت مدیره
نام عضو حقیقی یا حقوقی جدید هیئت مدیره شمارۀ ثبت / کد ملی نام نماینده قبلی عضو حقوقی نام نماینده عضو حقوقی کد ملی سمت موظف/ موظف/غیر موظف مدرک مدرک تحصیلی
احسان درستکاراحسان درستکار1262209633فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهموظفليسانس معدن
سيدجواد تکيه آرانيسيدجواد تکيه آراني6199548698فاقد نمایندهفاقد نمایندهنایب رئیس هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت امور دفاعي
عباس دارائي نژادعباس دارائي نژاد0050897039فاقد نمایندهفاقد نمایندهرئیس هیئت مدیرهغیر موظفليسانس صنايع
ابراهيم راحمي نوش آباديابراهيم راحمي نوش آبادي6199836049فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت امور دفاعي
مهدي حلاجي مجردمهدي حلاجي مجرد1261813561فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظففوق ليسانس مديريت
احسان عالمياحسان عالمي1930577729فاقد نمایندهفاقد نمایندهعضو هیئت مدیرهغیر موظفليسانس عمران
شرکت ايثارفجرکاشانشرکت ايثارفجرکاشان1350فاقد نمایندهاکبرآقا مسجدي آراني6199121872عضو هیئت مدیرهغیر موظف


مشخصات مدیر عامل :
نام مدیر عامل کد ملی مدرک تحصیلی
احسان درستکار